NjSBC

NjSBC

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë, përbëhet nga pesë anëtarë, katër prej të cilëve janë staf akademik të punësuar me kohë të plotë dhe pa funksione drejtuese dhe një anëtar student, i rekomanduar nga Këshilli Studentot i Kolegjit.
Kandidaturat e NJSBC-së përzgjidhen nga Rektori, duke u konsultuar me strukturat nga vijnë ato. Miratimi i anëtarëve dhe i kryetarit të saj bëhet nga Senati Akademik.

NjSBC:
a. Mbështet dhe ofron ekspertizë. Anëtarët e ofrojnë ekspertizë në zhvillimin e proceseve përkatëse të sigurimit të cilësisë. Në veçanti, ekspertiza përqendrohet në zbatimin e mekanizmave për sigurimin e cilësisë në mësimdhënie, vlerësim dhe përfshirjen e studentëve në procesin e të nxënit.
b. Bashkërendon komunikimin midis strukturave të ndryshme, veçanërisht kur procesi i delegohet fakulteteve ose kur ka një proces vlerësimi që është i organizuar nga Kolegji. Ky rol bashkërendues shtrihet në njësi të tjera në Kolegj, kur procesi ka të bëjë me zhvillimin e personelit dhe mbledhjen/analizën e të dhënave institucionale.
c. Interpreton detyrimet kombëtare dhe evropiane të sigurimit të cilësisë, në mënyrë që t’i përshtasë ato në kontekstin institucional. Kështu, anëtarët e NjSCB-së garantojnë që këto detyrime kombëtare dhe evropiane të njihen dhe të përfshihen nga universiteti.
d. Monitoron duke ofruar udhëzime, duke mbledhur informacione dhe duke evidentuar probleme të cilat i përcjell në njësitë përgjegjëse për zgjidhje.
e. Administron, organizon dhe përgatit vizita të vlerësimit të jashtëm ose fton ekspertë të jashtëm për të trajnuar stafin që merret me vlerësimin e brendshëm.

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë, në kuadër të procesit të koordinimit të planifikimit strategjik në Kolegjin Universitar “Qiriazi”:

a. Monitoron proçesin e vlerësimit të mësimdhënies, si edhe çdo veprim akademik dhe administrativ, zhvillimin e cilësisë dhe miratimin e standardeve të cilësisë; të gjitha këto në përputhje me planin strategjik dhe misionin Kolegjit.
a. Hulumton modele të ndryshme, në kuadër të përmirësimit të cilësisë, që mund të merren si shembull, si edhe shpërndarjen e tyre në njësitë e tjera akademike dhe administrative.
b. Koordinon e zbatimin e standardeve të kontrollit të brendshëm, në përputhje me kuadrin rregullator të Kolegjit, përgatitjen e planit të veprimit të kontrollit të brendshëm, si edhe, në raste të nevojshme, përcaktimin e standardeve të reja në institucion.
c. Përcakton objektiva strategjikë afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë, në përputhje me misionin, vizionin dhe gjendjen Kolegjit.
d. Identifikon gjendjen dhe monitorimin e treguesve të realizimit të treguesve strategjikë.
e. Rekomandon qellime dhe strategji institucionale.
f. Propozon zbatimin e planit strategjik të institucionit dhe planin e veprimit.
g. Propozon aktivitete për përmirësimin dhe monitorimin periodik në të gjithë institucionin.
h. Përgatit rekomandime shtesë në udhëzuesit e NjSBC-së mbi përmirësimin e cilësisë dhe planifikimin strategjik të njësive akademike dhe administrative.
i. Përgatit dhe administron planifikimin strategjik të Kolegjit dhe afatet e zbatimit të tij.
j. Kryen planifikimin e burimeve për çdo aktivitet dhe projekt, në kuadër të një veprimi strategjik të njësisë akademike dhe administrative të institucionit.
k. Vlerëson financimin aktual dhe shpenzimet e investimeve, të nevojshme për planifikimin strategjik dhe zbatimin e tij nga njësitë akademike dhe administrative, në një periudhë afat-shkurtër, afatmesme, afatgjatë.
l. Vlerëson dhe publikon të gjitha veprimtaritë e përgatitura në njësi mbi vlerësimin e shërbimeve akademike dhe administrative, zhvillimin e cilësisë dhe miratimin e standardeve të cilësisë, në kuadrin e planit dhe qëllimeve strategjike të Kolegjit.
m. Siguron koordinimin e procesit të planifikimit strategjik në njësi dhe përshtatjen me ligjin për menaxhimin financiar dhe kontrollin, si dhe aktet e tjera nënligjore. Në kuadrin e planit dhe qëllimeve strategjike kryen vlerësimin e shërbimeve administrative, zhvillimin e cilësisë, miraton standardet e cilësisë, si dhe kryen çdo detyrë tjetër në këtë kuadër dhe publikon rezultatet.
n. Njofton njësitë për vendimet e marra, mbikëqyr zbatimin e procesit të punës në kuadrin e sigurimit të cilësisë dhe monitoron rezultatet e kësaj pune.
o. Ndjek procesin e vlerësimit të brendshëm të institucionit, si dhe përgatitjen ose mbikëqyrjen e përgatitjes së raportit të vetëvlerësimit.
p. Ndjek përgatitjen e terrenit për “vlerësimin e jashtëm” të Kolegjit dhe vënien në dispozicion të institucionit ose organizatës së vlerësimit të jashtëm të çdo informacioni të nevojshëm.
q. Ndjek nga afër punimet e vlerësimit të brendshëm dhe të atij institucional dhe i koordinon me masat e ndërmarra në kuadër të planifikimit strategjik, përmirësimit dhe monitorimit periodik.
r. Jep sugjerime duke u bazuar në problemet e evidentuara nga analiza “SWOT”.
s. Shqyrton dhe ia paraqet për miratim Senatit raportet e saj, pasi të ketë marrë edhe opinionin e NJSBC, mbi formën dhe përmbajtjen e raporteve vjetore mbi vlerësimin akademik dhe zhvillimin e cilësisë së njësive akademike dhe administrative të paraqitura në NJSBC.
t. Koordinon njesinë për hartimin e Raportit të Vlerësimit të Brendshëm, në proçeset periodike të akreditimit institucional dhe miks dhe çdo detyrë që del nga ky proçes.

Apliko Tani