Legjislacioni

Legjislacioni

Legjislacioni i Kolegjit Universitar Qiriazi përbëhet nga :

 

 • LIGJI NR. 80/2015 “PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”
 • STATUTI I KOLEGJIT UNIVERSITAR “QIRIAZI”
 • RREGULLORE E KOLEGJIT UNIVERSITAR “QIRIAZI”
 • RREGULLORE E KËSHILLIT TË ETIKËS
 • RREGULLORE E NJËSIVE KRYESORE
 • RREGULLORE E NJËSIVE BAZË
 • RREGULLORE TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT:
  • ASISTENT LIGJOR DHE ADMINISTRATIV (CIKLI 2-VJEÇAR)
  • KUJDES SOCIAL DHE SHËNDETSOR (CIKLI 2- VJEÇAR)
  • TEKNOLOGJI USHQIMORE (CIKLI 2-VJEÇAR)
  • TEKNOLOGJI INFORMACIONI (CIKLI 2-VJEÇAR)
  • HOTELERI-TURIZËM (CIKLI 2- VJEÇAR)
  • FINANCË (BACHELOR)
  • MENAXHIM BIZNESI (BACHELOR)
  • MENAXHIM HOTELERI-TURIZËM (BACHELOR)
  • INFORMATIKË EKONOMIKE DHE BIZNESI (BACHELOR)
  • EDUKIM FIZIK DHE SPORTE (BACHELOR)
  • DREJTËSI (MASTER SHKENCOR I INTEGRUAR 5- VJEÇAR)
  • FINANCË (MASTER SHKENCOR)
  • ADMINISTRIM BIZNESI (MASTER SHKENCOR)

Dokumenta bashkëngjitur

Legjislacioni