Njesite Kryesore

“Fakulteti” është njësi kryesore që bashkërendon mësimdhënien dhe kërkimin shkencor në fusha të përafërta ose të ndërthurura. Fakulteti ofron programe të studimeve të cikleve të ndryshme, në përputhje me llojin e institucionit të arsimit të lartë.
“Kolegji profesional i lartë” përfaqëson një strukturë të përbërë nga së paku dy departamente. Kolegji profesional i lartë mund të ngrihet edhe pranë institucioneve të arsimit të lartë, që kanë statusin e universiteteve dhe kolegjeve universitare. Në këto raste ai konsiderohet si një ndër njësitë kryesore të institucionit. Në të gjitha rastet e tjera, kolegji profesional i lartë konsiderohet njësi e veçantë e arsimit të lartë.
Kolegji Universitar “Qiriazi” përbëhet nga katër njësi kryesore, tre Fakultete dhe Kolegji Profesional i Lartë:

1.Fakulteti i Ekonomisë
    Departamenti i Manaxhim-Biznesit
    Departamenti i Financës
    Qendra Kërkimore-Shkencore

2.Fakulteti i Drejtësisë
    Departamenti i të Drejtës Civile & Biznesit
    Departamenti i të Drejtës Publike dhe Penale
    Qendra Kërkimore-Shkencore

III. Fakulteti i Edukimit, Shkencave Sociale dhe Sportit
    Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve
    Departamenti i Edukimit, Shkenca Sociale&Rekreacionit Sportiv
    Qendra Kërkimore -Shkencore

4. Kolegji Profesional i Lartë
    Departamenti i Teknologjisë Ushqimore & Turizmit
    Departamenti i Teknologjisë së Informacionit