Rektori

Prof. Dr. Maksim Meço

Prof. Dr. Maksim Meço është një personalitet i spikatur në fushën e Drejtimit të Fermave dhe Drejtimit të Rriskut të Biznesit. Ka një pervojë të gjatë akademike, mësimëdhënie dhe në veprimtarinë kërkimore e shkencore, në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit në UBT dhe në disa Universitete të tjera publike e private, brenda dhe jashtë vendit. Prof. Dr. Maksim Meço është autor i disa teksteve Universitare dhe Monografish në fushën e Manaxhimit dhe Drejtimit të Rriskut, kryesisht në bujqësi dhe agrobiznes. Ka botuar tekstet Universitare si: “Drejtimi i Rriskut të Biznesit”, “Drejtimi i Fermave”, “Drejtimi i Biznesit Bujqësor” etj. Ka një veprimtari të pasur kërkimore e shkencore, ku ka botuar rreth 24 artikuj Shkencorë, si dhe ka mbajtur mbi 28 referime shkencore në konferenca brenda dhe jashtë vendit. Ka kryer disa specializime dhe trainime afat shkurtëra dhe afat mesme në disa Universitete Perëndimore dhe në SHBA. Ai gjithshtu, ka marrë pjesë në një numër të konsiderueshëm projektesh të rëndësishme si drejtues, kordinator dhe partner. Prof. Dr. Maksim Meço, gjatë karierës së tij, vazhdimisht është zgjedhur në nivele të larta drejtuese të Universitetit, si anëtar i Këshillit të Fakultetit, anëtar Senati, Kancelar, Zv.Dekan dhe Dekan i Fakultetit të Ekonomisë & Agrobiznesit në vitet 2016-2020. Ka qenë pjestar aktiv i grupeve të punës, me një rol të rëndësishëm në hartimin e programeve dhe kurikulave aktuale të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit në UBT, si dhe në organizimin dhe ristrukturimin e këtij Fakulteti sipas Ligjit të Arsimit të Lartë për të tre Ciklet e Studimit. Mban gradën shkencore “Doktor i Shkencave” dhe titullin akademik “Profesor”