Kolegji Profesional i Lartë

Kolegji Profesional i Lartë

Kolegji Profesional i Lartë “Qiriazi” (KPL) është njësi kryesore e Kolegjit Universitar “Qiriazi” që vepron në fushën e arsimit  të orientuar profesional  dhe  përgatit profesionistë me aftësi praktike.

 

Ai përbëhet nga dy departamente:

 

Departamenti i Teknologjisë së Informacionit

Departamenti i Teknologjisë Ushqimore dhe Turizmit

 

Departamentet e KPL janë njësi të zhvillimit të mësimdhënies dhe trajnimit, të cilat përfshijnë fusha të përafërta dhe grupojnë disiplinat mësimore trajnuese të përafërta. Ato janë përgjegjëse për programet e studimit që ofrojnë. Departamentet e KPL nxitin, programojnë, bashkërendojnë, zhvillojnë, organizojnë dhe administrojnë veprimtaritë e mësimdhënies dhe atë të trajnimit.

Departamentet e KPL kan në përbërje të tyre, të paktën, pesë anëtarë, të punësuar me kohë të plotë si personel mësimdhënës, nga të cilët, të paktën, një ose dy  me gradë shkencore ose titull akademik. KPL, departamentet e të cilit kanë programe studimi që zgjasin dy vite akademike, me 120 kredite (ECTS), kanë të paktën, dy pedagogë me gradë shkencore ose titull akademik për çdo departament. Departamentet mund të kenë në përbërje edhe personel ndihmës mësimdhënës.

 

Departamentet e KPL janë njësi mësimore-kërkimore bazë, që përfshijnë fusha kërkimi homogjene dhe grupojnë modulet/lëndët mësimore respektive. Departamentet janë njësi që:

  1. Nxisin, bashkërendojnë dhe administrojnë veprimtarinë e mësimdhënies, veprimtarinë kërkimore dhe ato të shërbimeve ndaj të tretëve, duke respektuar liritë akademike të personelit akademik.
  2. Gëzojnë lirinë e plotë dhe, krahas me këtë, kanë përgjegjësi për të shfrytëzuar burimet materiale dhe financiare në dispozicion të tyre.
  3. Departamentet organizohet në grupe mësimore. Grupi mund të jetë edhe vetëm kërkimor. Titullarët e grupeve duhet të kenë, së paku, gradën shkencore “Doktor” dhe emërohen me përzgjedhje, të drejtuar nga një komision Ad hoc. Procedurat e ngritjes së komisionit Ad hoc dhe të konkurrimit përcaktohen në Statutin e Kolegjit Universitar “Qiriazi”.

 

Në KPL “Qiriazi” përgatisim profesionistë me aftësi praktike në fushën e Teknologjisë Informacionit, Teknologjisë Ushqimore dhe Hoteleri Turizmit. Studimet në KPL “Qiriazi” synojnë përgatitjen e studentëve me aftësi profesionale nëpërmjet integrimit të mësimit me veprimtarinë praktike. KPL “Qiriazi” ofron programe studimi me karakter profesional. Programi studimit me karakter profesional ofrohet pas arsimit të mesëm.

 

Programet përbëhen nga:

 

Teknologji Informacioni dhe Komunikimi, me profile:

“Teknologji Informacioni dhe Komunikimi”,

“Elektronikë”,

“Web Design”

Teknologji Ushqimore, me profile:

“Tekonologji e Produkteve Shtazore”,

“Teknologjia e Pijeve”,

“Teknologjia e Produkteve me Origjinë Bimore” .

Hoteleri Turizëm

Kujdes Social dhe Shëndetësor

Asistent Ligjor dhe Administrativ

 

Programet e studimit janë të akredituara, të organizuara në lëndë/module dhe të vlerësuara në kredite sipas Sistemit Evropian të Transferimit dhe Grumbullimit të Krediteve (ECTS). Shuma e krediteve të grumbulluara gjatë një viti, nga një student me kohë të plotë, është 60 kredite.Programet e studimeve hartohen dhe miratohen nga departamentet, diskutohen në drejtori dhe miratohen nga Senati Akademik i Kolegjit. KPL shpall publikisht programet e akredituara të studimeve që ofron qysh para fillimit të pranimeve.

 

Programet e studimeve përmbajnë elementet e mëposhtme:

  1. Të dhëna të përgjithshme për programin, formën dhe objektivat kryesore, planin e tij mësimor shoqëruar me kreditet e detyrueshme të studimeve;
  2. Klasifikimin e programit të studimit që bëhet i zbatueshëm me krijimin e kuadrit shtetëror të kualifikimeve, si dhe kushtet e pranimeve në programin e studimeve;
  3. Metodat e vlerësimit të studentëve dhe kushtet për përparim në program;
  4. Kushtet për transferime ndërmjet programeve dhe kushtet për përfundimin e pjesshëm të programit, nëse ai e parashikon këtë gjë.
Apliko Tani