Rektorati

Rektorati

Rektorati është organ kolegjial që drejtohet nga rektori dhe përbëhet nga:

a) Rektori;
b) Zëvendës-rektori;
c) Drejtuesit e njësive kryesore.
d) Administratori i institucionit;

2. Harton planin strategjik të zhvillimit të institucionit, mbështetur në propozimet e njësive bazë dhe njësive kryesore të institucionit, si dhe në propozimet e administratorëve.

3. Adreson dhe zgjidh çështjet e përditshme të procesit akademik.

4. Rektorati mblidhet periodikisht çdo muaj dhe ka këto funksione:

a) Merr në analizë ecurinë dhe rregullsinë e regjistrimit të studentëve të rinj në vitin akademik të radhës, mbi bazën e raportimit të dekanëve. Në këtë mbledhje ftohen edhe sekretaritë mësimore të njësive kryesore;
b) Merr në analizë zhvillimin normal të procesit mësimor në auditore, duke asistuar në njësitë kryesore dhe njësitë bazë me të ngarkuarit e rastit nga zëvendës-rektori;
c) Merr në shqyrtim plotësimin e stafit akademik me kohë të plotë pune, sipas planit të zhvillimit institucional dhe kërkesave reale për numrin e studentëve që ndjekin studimet në programet që zhvillojnë njësitë kryesore;
d) Merr në analizë mbështetjen e procesit mësimor dhe shkencor nga administrata, me fonde e materiale të nevojshme.