Kodi i Etikës

Kodi i Etikës

Mjedisi rrethues social dhe jo vetëm, na fton për një sjellje etike, si në planin e marrëdhënieve sociale në tërësi, ashtu dhe brënda institucionit tonë në veçanti, përmes njohjes dhe respektimit të normave te parashikuara ne Kodin e Etikës. Në respekt të tij, Kolegji “Qiriazi”fton të gjithë, studentë, stafin akademik dhe punonjësit, ta njohin, ta përdorin dhe të reflektojnë ndaj vlerave të këtij kodi.

Kodi i Etikës kërkon që:

 1. Të manifestojmë disiplinë e korrektësi në realizimin e detyrave, të shfaqim përgjegjësi e përgjegjshmëri të lartë në pozicionet e ngarkuara.
 2. Të tregohemi të matur e të kujdesshëm për gjithçka që shkruajmë dhe themi, të jemi bashkëpuntorë konstruktivë në të gjithë veprimet që kryejmë.
 3. Secili prej nesh, dhe të gjithë bashkërisht, të shmangim çdo lloj konflikti midis interesave të Kolegjit dhe interesave personale.
 4. Të gjithë të jemi të përgjegjshëm ndaj informacioneve që marrim për çdo lloj thyerje të Kodit të Etikës duke reflektuar me qëndrimin e duhur.

Për realizimin e kërkesave të mësipërme lipset të respektojmë parimet bazë të Kodit të Etikës – të jemi studentë/punonjës e qytetarë me dinjitet; të distancohemi nga çdo veprim antiligjor dhe i padrejtë që mund të dëmtojë Kolegjin apo të bjerë në kundërshtim me rregulloren e tij; t’i respektojmë studentët dhe të angazhohemi për të plotësuar kërkesat e tyre.

Të jemi punonjës/studentë e qytetarë të denjë.

Për këtë duhet:

 1. Të tregojmë mirësjellje, respekt, sinqeritet e mirëbesim, për ta ndjerë veten të gjithë të barabartë përpara rregullave e normave ligjore, të tregojmë ndershmëri dhe mirënjohje ndaj njëri tjetrit.
 2. Të respektojmë rregullat e sigurisë për ambjentet e Kolegjit dhe jetën fizike të personave në komunitet.
 3. Të artikulojmë një gjuhë të kulturuar si shprehje e vlerave dhe shëndetit intelektual që mbart e stimulon shkolla e lartë, duke luftuar ndaj çdo gjuhe abuzive e të përçudnuar.
 4. Të jemi kundër përdorimit të duhanit dhe narkotikëve të çfarëdollojshëm. Të mos konsumojmë pije alkkoolike në mjediset e Kolegjit dhe Universitetit.
 5. Të manifestojmë kulturë dhe në paraqitjen tonë të jashtme, me veshje të thjeshta dhe të përshtatshme, të jemi kundër çdo lloj vulgariteti dhe ekstravagance që stonojnë me mjedisin universitar.

Të shmangemi nga çdo veprim jo ligjor dhe i papërshtatshëm që mund të dëmtojë Kolegjin, e që është në kundërshtim me rregulloren e tij.

Për këtë duhet:

 1. Të veprojmë në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore që rregullojnë veprimtarinë e Kolegjit.
 2. Të angazhohemi të gjithë në luftën kundër korrupsionit, i manifestuar përmes formave të ndryshme të rryshfetit apo mitmarrjes, duke i konsideruar ato absolutisht të papranueshme, shoqërisht të dëmshme dhe ligjërisht të dënueshme.
 3. Të shfaqim rrespekt për njeri tjetrin në marrëdhëniet e punës dhe jashtë saj. Sjelljet e pahijshme, ngacmimet dhe provokimet konsiderohen të papajtueshme me frymën e Kodit të Etikës.
 4. Të mirëmbajmë auditorët e mësimit si dhe ambientet e tjera brënda dhe jashtë godinës së Kolegjit, duke filluar nga respektimi i higjenës, mirëmbajtja dhe përdorimi me kujdes i mjeteve dhe pajisjeve që kemi në përdorim.
 5. Të mos shfrytëzojmë pasurinë e institucionit për përfitime apo përdorime personale.
 6. Të manifestojmë ndershmëri në qëndrimin ndaj proçesit mësimor. Kopjimi apo mashtrimi, në çdo formë qofshin, konsiderohen të papranueshme të dënueshme dhe të ndëshkueshme. Cilido nga ne, pedagog apo student, që konstaton shkelje të kodit të etikës  duke filluar: nga sjellje të papërshtatshme, veshje të parregullta, tentativa apo veprime kopjuese, ose  përdorim të gjuhës abuzive, përdorim të duhanit, të pijeve alkoolike e narkotike, veprime që dëmtojnë mjetet dhe pajisjet e auditorëve dhe  ambienteve të tjera në Fakultet, ose shfaqje të sjelljeve të tjera të pahijshme, ta ndjejë si detyrim dhe si përgjegjësi të lartë civile për të informuar organet drejtuese të Kolegji t.

T’i respektojmë dhe të angazhohemi ndaj studentëve

Pedagogu e mat rezultatin e punës së tij me arritjet dhe progresin e studentëve. Njëherësh, ai duhet të besojë në vlerat dhe dinjitetin e studentëve dhe të garantojë shanse e mundësi të barabarta për edukim.

Për këtë, pedagogu duhet:

 1. Të punojë për të nxitur e motivuar tek studentët dëshirën për punë dhe frymën e punës në grup.
 2. Të inkurajojë studentët të punojnë në mënyrë të pavarur, të drejtojnë pyetje dhe të debatojnë në bashkëbisedimet gjatë orëve praktike, por dhe jashtë tyre.
 3. Të zotërojë mirë lëndën që zhvillon dhe t’i prezantojë dijet me nivel pedagogjik e shkencor te studentët, në përputhje me programin e lëndës.
 4. Të respektojë integritetin e studentëve dhe të ndikojë tek ata përmes kritikës konstruktive.
 5. Të mos kërkojë dhe as të pranojë përfitime përsonale, të çdo natyre qofshin, nga studentët apo prindërit e tyre.

Sjelljet që përbëjnë subjekt të masave ndëshkimore me karakter etik dhe disiplinor

 1. Veprimet e panderëshme ku përfshihen mashtrime, fallsifikime e të tjera të këtij lloji.
 2. Kërcënimet, dëmtimet fizike apo forma të tjera që përbëjnë rrezik për jetën e anëtarëve të komunitetit të studentëve apo të të tjerëve.
 3. Dhënia e informacioneve të rreme, duke përfshirë ato që lidhen me identitetin e personit, si dhe mosdhënja e informacioneve personelit të Kolegjit, të cilat kërkohen në funksion të detyrës së tyre
 4. Kryerja e akteve që shkaktojnë apo që sjellin deklarime të pavërteta, të cilat lidhen me paralajmërime për rreziqe, kërcënime për vënie zjarri, shpërthime të lëndëve eksplozive apo raste të tjera të urgjencës.
 5. Falsifikime, modifikime të paautorizuara ose përdorime abuzive të dokumenteve.
 6. Hyrja e personave të paautorizuar në Fakultet, të cilët shfrytëzojnë, paraqesin dhe përdorin dokumenta të Kolegjit si regjistra, programe kompjuterike apo dokumenta të tjera.
 7. Keqpërdorimi, vjedhja, përvetësimi, shkatërrimi, dëmtimi apo përdorimi i paautorizuar i pasurisë së Kolegji t, mjedisve përkatëse etj.
 8. Shkelja e rregullave të Kolegjit lidhur me përdorimin e duhanit dhe pijeve alkoolike; zotërimi i tyre, konsumi, shpërndarja, apo dhe shitja e paautorizuar.
 9. Zotërimi, përdorimi, shpërndarja apo shitja e substancave ilegale, të drogës, të cilat shpien në shkelje të ligjit.

Dokumenta bashkëngjitur

Kodi i Etikës