Senati Akademik

Senati akademik eshte organi kolegjial me i Iarte drejtues akademik i Kolegjit Universitar “Qiriazi”, pergjegjes per përmbushjen e misionit te tij. Ai perbehet nga 9 (nëntë) anëtarë. Sekretari i Senatit akademik nuk është anëtar i tij. Ai përzgjidhet prej rektorit nga stafi i punesuar me kohë të plotë.

NrTitulli/ GradaEmer MbiemerPozicioni
1Prof.Dr.Maksim MECORektor-Kryetar
2Prof. As. Dr.Gjokë ULDEDAJPresident i KUQ
3Prof.Dr.Halit XHAFADekan i FE
4Prof.Dr.Abdyl SINANIDrejtor i KPL
5Prof. Dr.Vejsel RIZVANOLLIDekan i FESHSS
6Prof. As. Dr.Jordan DACIDekan i FD
7PHDEnida BOZHEKUDrejtues Dep.
8Dr.Blerta TURANIDrejtues Dep.
9StudentEnkeleda LIKAStudent

Senati akademik dhe funksionet e tij.

Me perjashtim te nje anetari qe perfaqeson studentet e Kolegjit Universitar “Qiriazi”, anetaret e tjere te Senatit Akademik, zgjidhen drejtperdrejte nga Asamblete e Personelit akademik me kohe te plote te njesive kryesore, ne perputhje me Ligjin NR.80/2015 dhe sipas procedurave te percaktuara ne Rregulloren e Zgjedhjeve te Kolegjit Universitar “Qiriazi”. Anetaret e Senatit i perkasin kategorise “Profesor”, ose kane graden “Doktor” (“PhD”), te fituar prane universiteteve te vendeve anetare te OECD-se ose Bfi-se. Ne mungese te autoriteteve drejtuese me kete titull dhe, per efekt te perfaqesimit, kategoria e tyre mund te zbrese ne graden “Doktor”. Nje anetar i Senatit Akademik perfaqeson studentet e Kolegjit Universitar “Qiriazi”. Senati kryesohet nga rektori dhe mblidhet ne seanca te zakonshme, si rregull, nje here ne tre muaj. Senati akademik mund te mblidhet ne seanca jo te radhes me thirrje te rektorit, sa here paraqitet e nevojshme nje gje e tille. Mandati i anetarit te Senatit eshte kater vjet, mete drejte rizgjedhjeje. Mbledhjet e Senatit Akademik, si rregull, zhvillohen me prezencen e 213 te anetareve dhe vendimet merren me votimin me shurnice te thjeshte te pjesemarresve ne mbledhje. Statuti i institucionit dhe ndryshimet e tij miratohen me 2/3 e votave te anetareve te Senatit Akademik.

Senati Akademik ka keto funksione kryesore:

a) garanton autonomine e institucionit, lirine akademike, si dhe te drejtat e studenteve;

b) i propozon asamblese se ortakeve te shoqerise themeluese planin strategjik te zhvillimit te in stitucionit dhe miraton programin vjetor te veprimtarive te tij;

c) miraton statutin e institucionit, pasi te jete marre miratimi paraprak i Bordit te Administrimit.

E dergon statutin ne ministrine pergjegjese per arsimin, per miratim perfundimtar;

d) harton strukturen e pergjithshme te institucionit, sipas kerkesave te Ligjit 80/2015 dhe e miraton ate, pasi te jete konsultuar edhe me Administratorin e institucionit dhe i propozon Bordit te Administrimit numrin e personelit te Kolegjit Universitar “Qiriazi” ne te gjitha nivelet dhe

e) miraton rregulloret e Kolegjit Universitar “Qiriazi”, rregulloret e njesive perberese te tij, rregulloret e programeve te studimit dhe akte te tjera qe jane kornpetence e Senatit Akademik;

f) miraton programet e reja te studimit, te kerkimit shkencor, ndryshimet ne keto

programe si edhe mbylljen e tyre, sipas kerkesave te Ligjit Nr. 80/2015;

g) propozon mbylljen dhe riorganizimin e Kolegjit Universitar “Qiriazi” si dhe bashkimin me nje institucion tjeter te arsimit te larte, pasi eshte marre mendimi i asamblese se ortakeve te shoqerise themeluese;

h) miraton hapjen, riorganizimin ose mbylljen e njesive te Kolegjit Universitar “Qiriazi”, sipas kerkesave te Ligjit Nr. 80/2015, duke marre vleresimin paraprak te asamblese se ortakeve te shoqerise themeluese;

i) miraton ndryshimin e emrit ose stemes se Institucioni njofton Ministrine pergjegjese per arsimin per keto ndryshime;

j) miraton planin vjetor te veprimtarive akademike dhe kerkimore-shkencore;

k) miraton raportin e detajuar vjetor te veprimtarise se institucionit, te hartuar nga rektorati, dhe ia percjelle ministrise pergjegjese per arsimin;

1) vlereson dhe garanton sigurimin e brendshem te cilesise ne Kolegjin Universitar “Qiriazi”. Anetaret e kesaj njesie miratohen nga Senati Akademik, me propozimin e rektorit;

m) miraton kuotat dhe kriteret e pranimit per programet e studimeve ne Kolegjin Universitar “Qiriazi”;

n) ne fund te cdo viti akademik organizon nje mbledhje te perbashket te Senatit Akademik me Bordin e Administrimit, ku diskutohet per veprimtarine e mesimdhenies dhe kerkimit shkencor.

ROLI DHE MISIONI I SENATIT

Senati Akademik i Universitetit Qiriazi ka për Mision:

të garantojë autonominë institucionale të KUQ;

të garantojë lirinë akademike të stafit akademik të KUQ;

të garantojë të drejtat e studentëve të KUQ;

Roli i Senatit Akademik në KUQ është:

të vendosë urë komunikimi:

midis strukturave akademike dhe jo-akademike të KUQ

midis KUQ dhe Ministrisë së Arsimit

të konsultohet për çështjet dhe iniciativat akademike me:

Asamblenë e Ortakëve të Shoqërisë Themeluese të KUQ

Bordin e Administrimit të KUQ

Administratorin e KUQ

Senati Akademik i KUQ ka këto Kompetenca:

në raport me STRUKTURAT JO-AKADEMIKE të KUQ Senati akademik propozonë:

mbylljen dhe riorganizimin e KUQ;

bashkimin e KUQ me një institucion tjetër të arsimit të lartë;

planin strategjik të zhvillimit të KUQ;

numrin e personelit të KUQ në të gjitha nivelet dhe strukturat;

hapjen, riorganizimin ose mbylljen e njësive të KUQ;

në raport me STRUKTURAT JO-AKADEMIKE të KUQ Senati akademik ka të drejtë të marrë mendimin dhe miratimin për:

statutin e KUQ;

organizimin dhe riorganizimin akademik të KUQ;

zhvillimin strategjik të KUQ;

numrin e personelit të KUQ;

strukturën e përgjithshme të KUQ;

hapjen, riorganizimin ose mbylljen e njësive të KUQ;

të organizojë në fund të vitit akademik mbledhje me Bordin e Administrimit për të diskutuar për:

mësimdhënien;

kërkimin shkencor;

situatën financiare;

në raport me STRUKTURAT AKADEMIKE të KUQ të hartojë:

strukturën e përgjithshme të KUQ;

dokumentat bazë në nivelin e KUQ dhe të njësive përbërëse;

planin vjetor të veprimtarive akademike dhe kërkimore-shkencore;

raportin e detajuar vjetor të veprimtarisë së institucionit;

në raport me STRUKTURAT AKADEMIKE të KUQ të miratojë dokumentat bazë dhe ndryshimet që mund të bëhen:

statutin e KUQ;

rregulloret e KUQ;

rregulloret e njësive përbërëse të KUQ;

politikat dhe ndryshimet që mund të bëhen për:

numrin e personelit akademik;

rregulloret e programeve të studimit;

programet e reja të studimit

kërkimin shkencor

akte që janë kompetencë e Senatit Akademik dhe ndryshimet e mundshme për:

strukturën e përgjithshme të institucionit;

hapjen, riorganizimin, ose mbylljen e njësive përbërëse të KUQ;

programin vjetor të veprimtarive të KUQ;

hapjen, riorganizimin, ose mbylljen e programeve të studimit në KUQ;

raporte, plane, dhe studime për:

planin vjetor të veprimtarive akademike dhe kërkimore-shkencore;

veprimtarinë vjetore të KUQ;

kuotat dhe kriteret e pranimit të studentëve në programet e studimeve në KUQ;

vlerësimin e cilësisë së brëndëshme të KUQ

në raport me MINISTRINË E ARSIMIT të informojë MAS për:

statutin e KUQ;

ndryshimet në statutin e KUQ;

ndryshimin e emrit të institucionit

ndryshimin e stemës së institucionit

veprimtarinë vjetore të KUQ

të marrë miratimin përfundimtar nga MAS për:

statutin e KUQ;

ndryshimet në statutin e KUQ;

ndryshimin e emrit të institucionit

ndryshimin e stemës së institucionit