Financë

Financë

Qëllimi dhe aftësitë që fitohen në përfundim të programit të studimit:

Qëllimi i programit Bachelor në Financë është që studentët të fitojnë aftësitë profesionale dhe udhëheqëse që do ju shërbejnë vetë atyre, bizneseve dhe komunitetit ku ata do të operojnë.

Gjithë procesi akademik udhëhiqet dhe synon që studentët në fund të ciklit të studimit:

 • Të kenë njohuritë e nevojshme bazë në fushën e financë-kontabilitetit, menaxhimit dhe ekonomisë, me qëllim formimin e specialistëve të aftë për të punuar në këto fusha, si specialistë finance dhe kontabiliteti të njësive të vogla e të mesme, të sektorit privat dhe institucioneve publike.
 • Të kenë njohuri rreth perspektivave sipërmarrëse. Ata duhet të jenë të aftë të identifikojnë, vlerësojnë dhe formësojnë mundësitë sipërmarrëse.
 • Të kenë një bazë të qëndrueshme njohurish formuese në fushën e financë-kontabilitetit menaxhimit dhe ekonomisë, duke demonstruar profesionalizëm në fushën e financës dhe kontabilitetit dhe në realizimin e studimeve më të avancuara në këto fusha.
 • Të demonstrojnë një komunikim profesional dhe efektiv, aftësi bashkëpunuese dhe udhëheqëse në përmbushjen e qëllimeve dhe objektivave të grupit në të cilin do të jenë të angazhuar.

Figura profesionale bazë që formohet nëpërmjet këtij programi është ajo e specialistit të financës dhe kontabilitetit

 

Kriteret e pranimit dhe forma e studimit

 

Mundësitë e punësimit

 • Institucione (publike ose private).
 • Kompani (publike ose private).
 • Organizata jofitimprurëse.
 • Organizata joqeveritare vendase dhe të huaja.
 • Institucione financiare & Banka vendase apo te huaja, të nivelit qendror apo nivelit të dytë.
 • Zyra kontabiliteti.
 • Biznese të tjera, si specialistë të fushës përkatëse të studimit.
 • Shërbime konsulence dhe ekspertize në fushën e studiuar.

 

Mundësi për studime të mëtejshme

Sistemi i njohurive që ofrohet nga ky program dhe aftësitë që fitojnë studentët nëpërmjet tij, u mundësojnë atyre edhe ndjekjen e një karriere kërkimore apo akademike, nëpërmjet vazhdimit të studimeve të ciklit të dytë, Master i Shkencave ose Master Profesional, në fushën e studiuar, por që nuk kufizohet vetëm në të, duke rritur kështu mundësinë e karrierës së tyre profesionale.

Apliko Tani