Dekanët

Prof. Dr. Abdyl SINANI - Drejtor i Kolegjit Profesional të Lartë

Prof. Dr. Abdyl Sinani, është një personalitet i shquar i shkencave të Ushqimit dhe Teknologjisë Ushqimore dhe është diplomuar në Fakultetin e Shkencave Natyrore të Tiranës për Kimi Industriale. Ka marrë gradën "Kandidat i Shkencave" (Doktor) me 1983, titullin shkencor "Bashkëpunëtor i Vjetër Shkencor" (Docent) më 1992, titullin "Mjeshtër Kerkimesh" (Profesor i Asociuar) më 1995 dhe titullin "Profesor" më 2004. Është autor i shumë teksteve mësimore si: "Kimia e Teknologjisë Ushqimore", "Merceologjia ushqimore", "Teknologjia e blojës së dritherave", "Teknologjia e ruajtjes dhe përpunimit të dritherave" etj. Autor i shumë monografive dhe artikujve shkencor si: "Drithi si lëndë e parë për industrine", "Çembrionizimi i misrit", "Bazat teorike të ndertimit të diagramave të blojes" etj. Bashkëautor i disa studimeve me vlerë, si "Ligjshmeria dhe kodeksi ushqimor", "Studimi i cilësisë dhe sigurisë së produkteve ushqimore të prodhuara në vend" etj.

...Është hartues i disa programeve lëndesh, pjesëmarrës dhe referues në disa konferenca shkencore, brënda dhe jashtë vendit, drejtues dhe pjesëmarrës në mjaft projekte dhe studime të rëndësishme në fushën e teknologjisë ushqimore. Prof.Dr. Abdyl Sinani ka punuar si specialist, drejtor, zëvëndësminister në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore dhe në Ministrinë e Bujqësisë dhe Ushqimit. Nga viti 1993-1998 Këshilltar i Kryeministrit. Drejton biznes privat dhe është anëtar i Këshillit Shkencor të Institutit Kimiko-Teknologjik, anëtar i Kryesisë së Unionit të Dhomave të Industrisë së Shiperisë dhe pedagog i jashtëm pranë Universitetit Bujqësor të Tiranes dhe në Universitetin e Tetovës, Maqedonia e Veriut. Mban gradën shkencore "Doktor" dhe titullin akademik "Profesor".

Prof. As. Dr Enida Bozheku - Dekane, Fakulteti i Drejtësisë

Prof. As. Dr Enida Bozheku ka marrë titullin Profesore e Asocuar pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Departamenti i së Drejtës dhe Procedurës Penale viti 2023, titullin Doktore Shkencash në të Drejtë dhe Proçedurë Penale pranë Departamentit të Studimeve Penalistike, Filozofiko – Juridike, Kanoniste, Fakulteti Juridik, Universiteti “Sapienza” Romë, (Itali) viti 2014, titullin Doktore Shkencash në Studime Politike pranë Departamentit të Studimeve Politike, Fakulteti Shkencave Politike, Sociologjisë dhe Komunikimit, Universiteti “Sapienza” Romë, (Itali), viti 2020. Ka kryer studimet post-universitare specializuese të nivelit të dytë në të “Drejtë Tregetare Ndërkombëtare” pranë Fakultetit Ekonomik, Universiteti “Sapienza” Rome, (Itali), viti 2009. Gjithashtu ka kryer studime specializimi ne Menaxhimin e Burimeve Njerezore prane Istitutit të Kërkimeve Sociale dhe Formimit Manaxherjal, Romë (Itali), viti 2008.

...Prej muajit dhjetor 2021 deri në shtator 2023 ka qënë Drejtuese e Departamentit të së “Drejtës Publike dhe Penale” pranë Fakultetit të Drejtësisë, Kolegji Universitar “Qiriazi”, Tiranë, Shqipëri dhe “Lektore” në lënden e së Drejtës dhe Procedurës Penale Prej vitit 2015 vazhdon të jetë “Lektore” e jashtme pranë Universitetit Telematik “eCampus”, Rome (Itali), në lënden e së Drejtës dhe Procedurës Penale. Ka qënë pedagoge e jashtme pranë Universitetit telematik “Pegaso”, Rome (Itali), në lëndën e së Drejtës dhe Procedurës Penale (2010) si dhe pranë Fakultetit Juridik – Universiteti i Tiranës (Viti 2015). Prej vitit 2009 ushtron regullisht profesionin e Avokatit si në Romë (Itali) ashtu edhe në Tiranë (Shqipëri). Prej viti 2010 është antare e AIDP – “International Association of Penal Laë”, me qëndër në Sirakuza, Itali: anëtare e “Rotary Club International Tirana”, pjesë e “Rotary International”, Illinois, USA dhe antare e CESIAL “Centro Studi Alta Formazione Italo – Albanese” pranë CEMAS “Centro Interdipartimentale per la Ricerca Scientifica e la Cooperazione con l’Euroasia, il Mediterraneo e l’Africa Subsahariana” të Universitetit “Spaienza”, Romë, Itali. Ēshtë autore e dhjetra artikujve shkencorë – juridik dhe publiçistik si dhe e tre monografive shkencore me titull: “Deontologjia e Profesionit të Avokatit” (2014), “Gjykimi i Shkurtuar. Profile doktrinare interpretuese” (2016) dhe “Linja interpretuese të normës juridike. Ligji, struktura dhe nënstruktura” (2017).

Prof. Dr. Vejsel Rizvanolli - Dekan, Fakulteti i Edukimit Shkencave Sociale dhe Sportit

Prof. Dr. Vejsel Rizvanolli, ka një përvojë të gjatë akademike, mësimdhenëse dhe veprimtari kërkimore-shkencore në Universitetin e Sporteve, Tiranë. Është autor tekstesh mësimore dhe monografish në fushën e edukimit dhe sporteve. Ka marrë pjesë në një numër të konsiderueshëm projektesh të rëndesishme si drejtues, koordinator dhe partner me financime europiane, me fokus zhvillimin e sporteve në tërësi dhe atyre universitare në veçanti. Për vite me rradhë ka qenë Drejtor i ILKF "Vojo Kushi" dhe kryesor i strukturave të Universitetit të Sportit. Është kontribues kryesor në riorganizimin dhe transformimin e ILKF "Vojo Kushi" në statusin aktual "Universiteti Publik i Sporteve", Tiranë. Në vitet 2008-2014 është zgjedhur Rektor i këtij Universiteti. Në vitet 1994-1996 ka qenë pjesë e kabinetit qeveritar, në pozicionin e Zëvëndësministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, duke dhënë një kontribut të veçantë në hartimin për herë të parë të Ligjit të Sportit, në vitin 1996.

...Prof. Dr. Vejsel Rizvanolli, ka një karrierë të shkëlqyer sportive, me angazhime dhe kontribute të spikatura në fushën e sportit si: sportist i ekipit të Tiranës dhe i skuadrës përfaqësuese shqiptare të volejbollit; President i Federatës Shqiptare të Volebollit; Anëtar i Këshillit Kombëtar të Sportit; Anëtar i Komitetit Ekzekutiv Olimpik Shqiptar, si dhe anëtar e kryetar i disa bordeve dhe komisioneve sportive në kuadrin e Komitetit Olimpik Shqipëtar. Mban gradën shkencore "Doktor" dhe titullin akademik "Profesor".

Prof. Dr. Halit Xhafa - Dekan, Fakulteti i Ekonomisë

Prof. Dr. Halit Xhafa, ka një përvojë të gjatë akademike, në mësimëdhënie dhe në veprimtarinë kërkimore e shkencore në Fakultetin Ekonomik, Universiteti i Tiranës (UT) dhe në disa universitete të tjera publike e private, brënda dhe jashtë vendit. Është autor tekstesh universitare në fushën e financave si: Drejtim Financiar; Drejtim Financiar Nderkombëtarë; Drejtim i Organizatave Publike si dhe Analiza e Pasqyrave Financiare. Ka botuar edhe nje sër tekstesh për shkollat e mesme ekonomike. Është kontribues në hartimin e planeve të reja mësimore, në disiplina bashkëkohore në fushën e financës, në certifikimin e universiteteve apo programeve të reja në universitete të ndryshme në shkallë vendi. Ka një numur të konsiderueshëm artikujsh, referatesh, kumtesash, pjesëmarrje në aktivitete shkencore, konferenca, në nivel lokal e nderkombëtar, në disa studime shkencore në fushën e finances e bankës.

... Ai ka udhëequr rreth 20 disertantë për gradën shkencore "Doktor i Shkencave" dhe po ashtu një numër të konsiderueshëm temash diplome në nivelet Bachelor e Master. Pas vitit 1990 ka kryer specializime e kualifikime në universitete të ndryshme në SHBA, Angli, Gjermani, Greqi, etj. Për vite me radhe ka qëne drejtues i SIFE të UT, aktivitet studentor në promovimin e sipërmarrjeve me rezultate të rëndësishme e deri fitues në konkurime kombëtare e në nivel europian e botëror, duke fituar edhe tituj apo trofe në këto konkurime. Prof. Dr. Halit Xhafa, ka pasur e ka kontribute dhe angazhime aktive, si anëtar i Keshillit Mbikqyrës te BSH, në borde të bankave të nivelit të dytë apo ndërmarrjeve të ndryshme publike, drejtor drejtorie në Ministrinë e Financave, etj. Mban gradën shkencore "Doktor" dhe titullin akademik "Profesor".