Asistent Ligjor dhe Administrativ

Asistent Ligjor dhe Administrativ

1. Qëllimi i programit dhe aftësitë që fitohen në përfundim të programit të studimit

Qëllimi i këtij programi studimor është të përcjellë te studentët dijet dhe njohuritë më të mira në fushën e administrimit dhe njohurive ligjore,  të aftë për të ndërtuar një profil teknik asistencial si për sektorin privat ashtu edhe atë publik. Ky program ka për synim të përgatisë një profil asistenti, i aftë për të marrë përgjegjësi dhe të jetë në gjendje të menaxhoj në autonomi zyra të burimeve njerëzore, sekretaritë administrative apo aparatin tekniko- funksional të zyrave ligjore, kontabilitetit etj.

Gjithë procesi akademik udhëhiqet dhe synon që studentët në fund të ciklit të studimit:

 • Të fitojnë njohuri dhe aftësi teorike dhe praktike që lidhen me organizimin dhe menaxhimin e një zyre ekzekutive për një mjedis zyre moderne, në përputhje me zhvillimet e tregut të punës.
 • Të pajisen me aftësi kompiuterike dhe informatike mbi përdorimin e aplikacioneve dhe programeve kompjuterike, të paisjeve të ndryshme të zyrës; njohuri mbi menaxhimin digjital të zyrës, sistemet e informacionit, teknikat E-commerce, sipërmarrjen digjitale, menaxhimin e burimeve të të dhënave, etj.
 • Të fitojnë aftësi komunikimi publik dhe njohja me konceptet bazë të etikës.
 • Të pajisen me njohuri për të hartuar korrespondenca administrative, tregtare, raporte dhe dokumentacione të tjera, përgjigje me shkrim për letra biznesi, letra teknike dhe korrespondenca të tjera të ngjashme, sipas procedurave të paracaktuara.

 

2. Kriteret e pranimit dhe forma e studimit

 

3. Mundësitë e punësimit

 • Zyra administrative pranë Institucioneve publike të fushave të ndryshme.
 • Zyra ligjore (avokat apo grupim profesional avokatësh).
 • Zyra kontabiliteti/financiare.
 • Zyra noteriale.
 • Zyra mjekësore (spitale – qendra shëndetësore – klinika private).
 • Zyra në shoqëritë tregtare.
 • Zyra për implementim projektesh.
 • Zyra në shërbime menaxheriale.
 • Zyra të OJQ-ve që operojnë në fusha të ndryshme.
 • Asistent i drejtuesve të drejtorive  rajonale të inspektorateve të ndryshme si Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Drejtoria e Standardeve, Drejtoritë e Tatim-Taksave, Drejtoritë e Doganave, Inspektoratet e Punës, etj.
 • Asistent i drejtuesve dhe menaxherëve te sektorit të agrobiznesit.
 • Asistent i menaxherëve te biznesit të shitblerjes së pronave.

 

4. Mundësi për studime të mëtejshme

Transferimi i krediteve të marra në këtë program studimi në një program tjetër të të njëjtit nivel, në këtë institucion ose institucion tjetër, duke i dhënë atyre mundësinë për studime të mëtejshme brenda dhe jashtë vendit.

 

 

 

Apliko Tani

Asistent Ligjor dhe Administrativ