Akreditimi Periodik Institucional

Akreditimi Periodik Institucional

Bazë për proceset dhe procedurat e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë është dokumenti i Kodit të Cilësisë. Ai përcakton standarde shtetërore të cilësisë, të detyrueshme për zbatim prej çdo institucioni të arsimit të lartë, si edhe për Kolegji Universitarn “Qiriazi”.

Kolegji Universitar“Qiriazi”, i nënshtrohet vlerësimit dhe akreditimit institucional, si dhe të çdo programi studimi që ofron, në afatet e parashikuara nga Ligji si dhe riakreditimeve brenda afatit kohortë vlefshmërisë së tyre, dhe konkretisht për jo më shumë se gjashtë vjet.

Me poshtë do të gjeni të gjitha akreditimet Institucionale nga ASCAL për Kolegjin Universitar Qiriazi.

PDf

PDF