Teknologji Ushqimore

Teknologji Ushqimore

Qëllimi i programit dhe aftësitë që fitohen në përfundim të programit të studimit:

Qëllimi i programit profesional “Teknologji Ushqimore”, me profilet: “Teknologji e Produkteve Bimore”, “Teknologji e Produkteve Shtazore”, “Teknologji e Pijeve dhe Ujit”, është të përgatisë profesionistë të aftë për sa i përket teknologjive dhe proceseve që lidhen me prodhimin modern të ushqimit të shëndetshëm dhe të sigurt.

Gjithë procesi akademik synon që studentët në fund të ciklit të studimit:

 • Të kenë njohuritë e nevojshme për formimin e tyre si profesionistë në fushën e teknologjisë ushqimore.
 • Të kenë njohuri të thelluara praktike të teknologjive që lidhen me prodhimin, përpunimin, ruajtjen dhe tregëtimin e produkteve ushqimore.
 • Të kenë një bazë të qëndrueshme njohurish në zbatimin e procedurave të punës sipas kërkesave standarte të sistemeve të menaxhimit të cilësisë dhe sigurisë ushqimore.
 • Të demonstrojnë një komunikim profesional dhe efektiv, aftësi bashkëpunuese dhe udhëheqëse në përmbushjen e qëllimeve dhe objektivave të grupit në të cilin do të jenë të angazhuar.
 • Të kenë njohuritë e nevojshme mbi metodat e analizave të cilësisë së produkteve ushqimore dhe vlerësimin e karakteristikave të lëndëve të para të papërpunuara.

 

Kriteret e pranimit dhe forma e studimit 

 

Mundësitë e punësimit

 • Në industritë e përpunimit të produkteve bimore.
 • Në industritë e përpunimit të produkteve shtazore.
 • Në punishte/fabrika/kompani që përpunojnë apo konservojnë fruta dhe perime.
 • Në industritë e prodhimit, përpunimit e tregtimit të pijeve alkoolike e jo alkoolike, etj.
 • Në industritë ushqimore për të ndjekur gjithë procesin, modifikimin dhe zbatimin e skemave teknologjike të prodhimit e përpunimit të produkteve ushqimore.
 • Në industritë ushqimore për vlerësimin e lëndëve të para dhe ndihmëse për prodhim të produkteve ushqimore.
 • Në laboratorët e analizave të ushqimeve për vlerësimin e treguesve kimikë, fizikë, mikrobiologjikë dhe organoleptik të produkteve ushqimore.
 • Në industritë ushqimore për përcaktimin dhe vlerësimin e parametrave teknologjikë, përllogaritjes së rendimenteve teorike dhe praktike të proceseve, ruajtjes, etj, të produkteve ushqimore.
 • Në bizneset ushqimore si vlerësues i brendshëm ose i jashtëm, të zbatojë skemat e ngritura në përputhje me sistemet e menaxhimit të cilësisë së produkteve ushqimore.

 

Mundësi për studime të mëtejshme

Transferimi i krediteve të marra në këtë program studimi në një program tjetër të të njëjtit nivel, në këtë institucion ose institucion tjetër, duke i dhënë atyre mundësinë për studime të mëtejshme brenda dhe jashtë vendit.

Kliko këtu për të parë kurrikulën e studimit

Apliko Tani

Emri I dokumentit