Bachelor

Edukim Fizik Dhe Sporte

Qëllimi i programit dhe aftësitë që fitohen në përfundim të programit të studimit:

 

Qëllimi i programit të studimit Bachelor në “Edukim Fizik dhe Sporte” është që studentët të fitojnë njohuri shkencore dhe aftësi profesionale, në fushën e edukimit fizik, shëndetit dhe sporteve, përmes programeve lëndore të një niveli bashkëkohor.

Gjithë procesi akademik udhëhiqet dhe synon që studentët në fund të ciklit të studimit:

 • Të përgatiten si specialistë të fushës së edukimit fizik, sportit e shëndetit me njohuri bazë shkencore dhe profesionale në mbështetje të “tregut” sportiv.
 • Të përgatiten si specialistë të aftë e kompetentë për të punuar me fëmijët e moshave dhe të rinjtë që dëshirojnë të stërviten sistematikisht në terrene të ndryshme sportive, në sektorin privat dhe publik.
 • Te përgatisë dhe formojë specialistë të aftë të kryejnë role të rëndësishme në subjektet publike dhe private, që lidhen me sektorin e edukimit dhe sportit.

 

 1. Kriteret e pranimit dhe forma e studimit

 

 1. Mundësitë e punësimit
 • Specialistë në fushën e sportit e edukimit fizik.
 • Specialistë që të punojnë me fëmijët e moshave shkollore që dëshirojnë të stërviten sistematikisht në sporte të ndryshme në terrene të ndryshme sportive.
 • Specialistë të fitnesit, të sportit në dobi të shëndetit në qendra sportive publike e private.
 • Specialistë të turizmit rekreativ, sportiv në resorte apo agjenci .
 • Si trajnerë personal me subjekte të moshave të ndryshme.
 • Specialistë në mjedise të specializuara spitalore, etj.
 • Mund të punësohen në çdo vend pune në administratë që kërkon një nivel arsimor bachelor të pa specifikuar.

 

 1. Mundësi për studime të mëtejshme

Sistemi i njohurive që ofrohet nga ky program dhe aftësitë që fitojnë studentët nëpërmjet tij, u mundësojnë atyre edhe ndjekjen e një karriere kërkimore apo akademike, nëpërmjet vazhdimit të studimeve të ciklit të dytë, Master Profesional, Master Mësuesi, Master Shkencor, në fushën e edukimit fizik e sportit brenda e jashtë vendit, por edhe në programe studimi të përafërta ose të ngjashme që ofrohen nga universitet e tjetra.

 1. 5. Kurrikula e Studimeve: Programi i studimit të CiklitParë: Bachelor në “Edukim Fizik dhe Sporte”

 

Apliko Tani