Bachelor

Edukim Fizik Dhe Sporte

Qëllimi i programit dhe aftësitë që fitohen në përfundim të programit të studimit:

 

Qëllimi i programit të studimit Bachelor në “Edukim Fizik dhe Sporte” është që studentët të fitojnë njohuri shkencore dhe aftësi profesionale, në fushën e edukimit fizik, shëndetit dhe sporteve, përmes programeve lëndore të një niveli bashkëkohor.

Gjithë procesi akademik udhëhiqet dhe synon që studentët në fund të ciklit të studimit:

 • Të përgatiten si specialistë të fushës së edukimit fizik, sportit e shëndetit me njohuri bazë shkencore dhe profesionale në mbështetje të “tregut” sportiv.
 • Të përgatiten si specialistë të aftë e kompetentë për të punuar me fëmijët e moshave dhe të rinjtë që dëshirojnë të stërviten sistematikisht në terrene të ndryshme sportive, në sektorin privat dhe publik.
 • Te përgatisë dhe formojë specialistë të aftë të kryejnë role të rëndësishme në subjektet publike dhe private, që lidhen me sektorin e edukimit dhe sportit.

 

 1. Kriteret e pranimit dhe forma e studimit
Kriteret e pranimit Sipas kritereve të meritës për maturën shtetërore dhe VKM mbi notën mestare dhe të aftësimit fizik koordinativ nëpërmjet konkursit sportiv. Raporti notës mesatare me aftësitë fiziko koordinative, 50% me 50%.
Forma e studimit Me kohë të plotë.
Kohëzgjatja zyrtare e studimeve 3 vite, 6 semestra, 180 kredite (ECTS)

 

 1. Mundësitë e punësimit
 • Specialistë në fushën e sportit e edukimit fizik.
 • Specialistë që të punojnë me fëmijët e moshave shkollore që dëshirojnë të stërviten sistematikisht në sporte të ndryshme në terrene të ndryshme sportive.
 • Specialistë të fitnesit, të sportit në dobi të shëndetit në qendra sportive publike e private.
 • Specialistë të turizmit rekreativ, sportiv në resorte apo agjenci .
 • Si trajnerë personal me subjekte të moshave të ndryshme.
 • Specialistë në mjedise të specializuara spitalore, etj.
 • Mund të punësohen në çdo vend pune në administratë që kërkon një nivel arsimor bachelor të pa specifikuar.

 

 1. Mundësi për studime të mëtejshme

Sistemi i njohurive që ofrohet nga ky program dhe aftësitë që fitojnë studentët nëpërmjet tij, u mundësojnë atyre edhe ndjekjen e një karriere kërkimore apo akademike, nëpërmjet vazhdimit të studimeve të ciklit të dytë, Master Profesional, Master Mësuesi, Master Shkencor, në fushën e edukimit fizik e sportit brenda e jashtë vendit, por edhe në programe studimi të përafërta ose të ngjashme që ofrohen nga universitet e tjetra.

 1. 5. Kurrikula e Studimeve: Programi i studimit të CiklitParë: Bachelor në “Edukim Fizik dhe Sporte”

 

 

Viti I, Semestri I (1)

Nr  

 

Lëndë

Tipi i komponentit mësimor Orë fizike ne javë Orë gjithsej Kredite
Tot Lex Sem Praktikë/ushtrime
1 Anatomi Funksionale C 4 60 30 15 15 5
2 Higjenë &Dietologji në Sport A 3 45 30 15 4
3 Sporte kolektive 1 B 12 180 15 15 150 18
  Futboll B 4 60 5 5 50 6
  Basketboll B 4 60 5 5 50 6
  Volejboll B 4 60 5 5 50 6
4 Anglisht D 2 30 15 15 3
  Totali   21 315 75 60 180 30

 

  Viti I, Semestri II (2)

Nr  

 

Lëndë

Tipi i komponentit mësimor Orë fizike ne javë Orë gjithsej Kredite
Tot Lex Sem Praktikë/ushtrime
1 Anglisht D 2 30 15 15 3
2 Psikologji e Sportit A 3 45 30 15 4
3 Fiziologji e Sportit A 4 60 30 22 8 5
4 Sporte kolektive 2 B 12 180 15 15 150 18
  Futboll B 4 60 5 5 50 6
  Basketboll B 4 60 5 5 50 6
  Volejboll B 4 60 5 5 50 6
  Totali   21 315 75 67 173 30

 

Viti II, Semestri I (3)

Nr  

Lëndë

Tipi i komponentit mësimor Orë fizike ne javë Orë gjithsej Kredite
Tot Lex Sem Praktikë/ushtrime
1 Traumatologji sportive A 4 60 30 20 10 6
  Traumatologji Sporti A 2 30 15 10 5 3
  Fizioterapi-Maszh A 2 30 15 10 5 3
2 Sporte Individuale 1 B 10 150 12 12 136 13
  Atletikë B 4 60 5 5 50 5
  Gjimnastikë Artistike B 4 60 5 5 50 5
  Tenis B 2 30 2 2 26 3
4 Teori stërvitje sportive A 4 60 30 20 10 6
 
4 Informatikë Statistikë D 3 45 23 11 11 5
  Totali   21 315 95 63 157 30

       

Viti II, Semestri II (4)

Nr  

Lëndë

Tipi i komponentit mësimor Orë fizike ne javë Orë gjithsej Kredite
Tot Lex Sem Praktikë/ushtrime
1 Fitnes B 4 60 30 15 15 6
2 Shkenca Sociale C 4 60 30 30 6
  Pedagogji C 2 30 15 15 3
  Sociologji C 2 30 15 15 3
3 Biomekanikë e sportit A 3 45 30 15 4
4 Sporte  individuale 2 B 8 150 11 11 128 14
  Gj.Ritmike B 2 30 2 2 26 3
  Gj.Artistike B 2 30 2 2 26 3
  Atletike B 4 60 5 5 50 6
  Not (1 javë) B 30 2 2 26 2
  Totali   19 315 101 71 143 30