Klinika Ligjore

Qëllimi I Klinikës Ligjore Qiriazi është angazhimi i studentëve të Kolegjit Universitar “QIRIAZI” në praktika mësimore, trajnimin i tyre me seminare në fushën e drejtësisë, si dhe organizimin e simulimeve në fushën penale, civile apo aministrative në të gjitha shkallët e gjyqesorit.
Të gjithë studentët e fakultetit të drejtësisë mund te jene pjesë e Klinikës Ligjore dhe Kërkimore “Qiriazi”.


Detyrat kryesore te Klinikës Ligjore “QIRIAZI” janë:

Organizimi i simulimeve ne fushën civile administrative dhe penale. Vemendje të veçantë do ti kushtohet rasteve tregtare duke përzgjedhur vendimet me interesante të gjykatave kombëtare apo ndërkombetare

Organizimi i simulimeve me Ndermjetesim në fushen tregtare, biznesit, konsumatorit, konkurrences

Studimi i gjithanshëm i veprimtarisë së pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë, apo dhe më gjerë

Studimi i gjithanshëm i shërbimeve juridike ne Republikën e Shqipërisë

Studimi i gjithanshëm i sistemit të qeverisjes qendrore dhe vendore ne Republikën e Shqiperisë, apo dhe më gjerë

Nxitja e ndërmarrjes së studimeve në fushën e Avokatisë, Noterisë, Ndërmjetësimit, Gjyqësorit, Shërbimit Permbarimor, Jurispudencës në përgjithësi

Vendosja e lidhjeve të vazhdueshme me të gjithë studiuesit në vend si dhe të huaj të cilët merren me çështjen e studimit të jurisprudences.

Dhenie konsulence ligjore falas per shtresat ne nevoje.

Botimi i artikujve dhe referateve të ndryshëm ne nje reviste te vecante juridike “Juris”, apo librave te pedagogeve te fakultetit etj.

 

Apliko Tani