Studime të Integruara në Drejtësi

Studime të Integruara në Drejtësi

Diplomë Universitare (5 vjeçare): “Studime të integruara në Drejtësi”

Qëllimi i programit dhe aftësitë që fitohen në përfundim të programit të studimit:

Qëllimi i këtij programi të integruar 5 vjeçar studimor në Drejtësi është, të përcjellë te studentët dijet dhe njohuritë më të mira në fushën e drejtësisë, duke synuar, kështu, të përgatisë Juristë (specialistë të lartë) të pajisur me metodikën studimore interpretuese të sistemit juridik dhe të gjithë derivateve të saj të lidhur me funksionimin e Shtetit të së Drejtës.

 

Gjithë procesi akademik udhëhiqet dhe synon që studentët në fund të ciklit të studimit:

 • Të kenë njohuritë e nevojshme për të interpretuar parimet e së drejtës, kodet e legjislacionin përkatës si dhe aktet ndërkombëtare, kryesisht në fushën civile, penale dhe administrative.
 • Të aftësohen në realizimin e klasifikimit juridik të çështjeve të ndryshme si dhe kualifikimin  në zbatimin e proçedurave civile, penale, administrative dhe ligjore në tërësi.
 • Të aftësohen në identifikimin e problematikave dhe dokumentacionin përkatës të shërbimeve juridike (në shërbimet administrative, profesionet e lira private, ente private), me qëllim punësimin në këto profesione.
 • Të njihen me  metodologjinë për hartimin e akteve ligjore dhe punën në grup.

 

Kriteret e pranimit dhe forma e studimit

 

Mundësitë e punësimit

Si Jurist i thjeshtë:

 • Institucione publike (pas nënshtrimit të konkursit publik përcaktuar nga Ligji 152/2013 “Për Nënpunësin Civil”).
 • Shoqëri Tregtare.
 • Organizata të ndryshme qeveritare të akredituara ndërkombëtarisht.
 • Organizata jofitimprurëse vendase dhe të huaja.
 • Banka vendase apo të huaja, të nivelit qendror apo nivelit dytë.
 • Konsulent për çështje juridike.

Si Jurist me të drejtë aksesi në profesionet e rregulluara me ligj

 • Avokat (pas përfundimit të studimit në Shkollën e Avokatisë dhe nënshtrimit të provimit përfundimtar) – Ligj  55/2018 “Për Profesionin e Avokatit”.
 • Magjistrat (pas nënshtrimit të provimit pranues dhe përfundimit të studimit në Shkollën e Magjistraturës dhe kalimin me sukses të provimit përfundimtar) – Ligji  98/2016 “Për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë’
  • Prokuror
  • Gjyqtar
 • Noter (pas përfundimit me sukses të formimit fillestar të detyrueshëm pranë Qendrës Shqiptare të Trajnimit të Noterëve, ku ndërkohë të ketë punuar me kohë të plotë për jo më pak se 2 vjet si kandidat për noter, pranë një noteri dhe të ketë kaluar me sukses provimin e kualifikimit për noter) – Ligj  110/2018 “Për Noterinë”.

 

Mundësi për studime të mëtejshme

Diploma universitare e programit të integruar 5 vjeçarë të studimeve në drejtësi, është ura lidhëse e zhvillimit të mëtejshëm akademik dhe profesional drejt cikleve më të larta të studimit.

Studenti, i cili diplomohet në programin e integruar 5 vjeçarë të studimeve në drejtësi, mundet të vazhdojë një program studimi të ciklit të tretë si: Doktoraturë, Shkollë studimesh pasuniversitare, Studime të thelluara, Master Ekzekutiv, Programet e studimeve të formimit të vazhduar, Kurse specializimi bazuar në kërkesa profesionale, përftimi ose përditësimi i njohurive të reja ose kompetencave më të gjera, në respektim të sa parashikohet nga Ligji nr. 10247, datë 4.3.2010, i ndryshuar “Për Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve”.

5Kurrikula e Studimeve:

 

Apliko Tani

Studime të Integruara në Drejtësi