Rregullorja e Kolegjit Universitar Qiriazi

Rregullore

Rregullorja e Kolegjit Universitar “Qiriazi” është hartuar mbështetur në Ligjin Nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, në udhëzimet e Ministrisë së Arsimit dhe të Sportit, në Stautin e Kolegjit Universitar “Qiriazi”, në vendimet përkatëse të Senatit, si dhe në praktikën e deritanishme të studimeve universitare.

Përmbajtja e Rregullores së Kolegjit Universitar “Qiriazi”, veç hyrjes dhe përkufizimeve është e strukturuar në gjashtëmbëdhjetë kapituj. Në to pasqyrohen nen pas neni, parimet e përgjithshme mbi të cilat është bazuar e hartuar rregullorja dhe një sistem tërësor rregullash që disiplinojnë organizimin dhe drejtimin institucional të Kolegjit Universitar “Qiriazi”, administrimin e gjithashëm të programeve të studimit dhe organizimin e studimeve në të gjitha aspektet që i karakterizojnë ato e deri te administrimi i bazës së të dhënave të studentëve.

Rregullorja e Kolegjit Universitar “Qiriazi” ofron:

  • Tërësinë e rregullave dhe standardeve për organizimin dhe drejtimin në të gjitha nivelet e Kolegjit;
  • Një kuadër koherent dhe operacional mbi studimet universitare;
  • Rregulla standarde të përgatitjes, organizimit dhe administrimit të studimeve universitare;
  • Mundësi dhe hapësira të nevojshme për një menaxhim fleksibël të njësive kryesore (fakulteteve) dhe brenda tyre të njësive bazë (departamenteve).

Në këtë kontekst, krahas bazës së mësipërme ligjore e statutore, kjo Rregullore shërben për hartimin e rregulloreve të brendshme të fakulteteve, rregulloreve të programeve të studimeve universitare, rregulloreve të funksionimit të sekretarisë mësimore, të bibliotekës, protokoll-arkivit dhe që në tërësi plotësojnë kuadrin rregullator të veprimtarisë së këtij institucioni. Rregullorja është konceptuar për tu shërbyer studentëve, pedagogëve, punonjësve të tjerë mësimor e ndihmës mësimor si edhe autoriteteve drejtuese të të gjitha niveleve. Përdoruesit duhet të kenë në vëmëndje se kjo Rregullore është përgatitur në një periudhë kur kuadri nënligjor ka qenë në plotësim e sipër, prandaj dhe aspekte të veçanta të saj mund të pësojnë ndryshime në kohë.

Rregullorja e Kolegjit Universitar “Qiriazi” mbështetet në Ligjin Nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, në Statutin e miratuar nga Ministria përgjegjëse për arsimin, si dhe në vendimet e Senatit Akademik të Kolegjit Universitar “Qiriazi”;

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave standarde për organizimin dhe drejtimin në të gjitha nivelet e Kolegjit, për administrimin e gjithanshëm të programeve të të studimit të ciklit të parë (Bachelor), të ciklit të dytë të studimeve  universitare (Master Profesional dhe Master i Shkencave), të studimeve me karakter profesional pas arsimit të mesëm, si edhe të bazës së të dhënave. Ajo është hartuar në përputhje me planet mësimore të programeve të studimit, por duke respektuar edhe lirinë akademike, të drejtat dhe detyrimet e studentëve, stafit akademik dhe atij ndihmës;

Kjo Rregullore i bashkëngjitet Statutit dhe i shtrin efektet e saj mbi të gjitha njësitë mësimore-kërkimore, administrative, operacionale, studentët dhe personelin e këtij Kolegji;Njësitë kryesore dhe ato bazë të Kolegjit, duhet të harmonizojnë rregulloret e tyre të brendshme dhe  tërë veprimtaritë në përputhje me këtë rregullore. Ato kanë të drejtë të vendosin kritere shtesë, por ato në asnjë rast nuk duhet të jenë nënë nivelin e kritereve bazë të kësaj rregullore.

Njësitë bazë dhe njësitë kryesore kanë rregullore të veçanta të brendshme të miratuara nga organet dhe autoritetet drejtuese përkatëse të Kolegjit. Rregulloret e brendshme i shtrijnë efektet e tyre në strukturat përkatëse, në organet dhe autoritetet drejtuese, në personelin akademik, joakademik dhe studentët. Rregulloret e brendshme të njësive përbërëse kryesore rregullojnë marrëdhëniet Brenda përbrenda  tyre si edhe marrëdhëniet me njësitë e  tjera të Kolegji. Njësitë bazë-departamentet kanë rregullore të veçanta  me efekte brenda tyre,  miratuar nga Dekani i Fakultetit përkatës.

Dokumenta bashkëngjitur

Rregullore