Fakulteti i Ekonomisë

Qendra Kërkimore-Shkencore

Qëndra Kërkimore Shkencore është njësi baze kërkimore dhe shkencore që zhvillon veprimtaritë e saj në perputhje me misionin dhe fushat e pergiegjësise dhe u nënshtrohet kritereve të financimit të veprimtarisë kërkimore-shkencore. Ajo ka detyrimin të publikoje veprimtarinë e saj, si dhe rezultatet në revista shkencore, botime shkencore etj. Ajo garanton integrimin e veprimtarisë kërkimore me procesin mësmior akademik.

Veprimtaria e Qëndrës Kërkimore Shkencore bazohet në strategjin e kërkimit shkencor në përputhje me polititkat dhe objektivat e Fakultetit. Veprimtaria e saj shtrihet në fushat sociale dhe ekonomike për rritien e cilesise së kërkimit shkencor.

Qëndra Kërkimore Shkencore :

-Nxit dhe mbështet nisma në fushen e kerkimit shkencor mes departamenteve, si dhe koordinimin me institucionet akademike, brënda dhe jashtë vendit.

-Promovon veprimtarinë kerkimore shkencore të fakultetit, brenda dhe jashtë vendit.

-Propozimin e veprimtarive të efektshme për:

  • Njohien e kapaciteve dhe vlerave të fakultetit me përputhje me zhvillimet në treg, me konkurrencën dhe nivelin e jetesës:
  • Plotësimin e standarteve dhe kritereve për akreditim etj.

-Bashkëvepron për projekte dhe tematika të miratuara në Departamente.

Apliko Tani