Bachelor

Programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor) – Misioni dhe Objektivat

 1. Programet e studimit të ciklit të parë “Bachelor” ofrohen në përputhje me misionin, vizionin dhe strategjin e Kolegji Universitar “Qiriazi”, si dhe të Fakulteteve dhe Departamenteve brenda tyre;
 2. Programet hartohen në përputhje me nevojat e tregut të punës, me zhvillimin ekonomik të vendit dhe nuk bien ndesh me interesat dhe programet e ofruara nga Institucione të tjera të Arsimit të lartë;
 3. Përmes tyre synohet qartë formimi i studentëve, me dije, aftësi dhe me kompetenca profesionale dhe analitike që ata duhet të fitojnë në përfundim të tij;
 4. Përmes tyre synohet gjithashtu pajisja e studentëve me njohuritë bazë mbi shkencat ekonomike, juridike dhe të sporteve sipas profilit përkatës, të nevojshme për të ndjekur ciklet e tjera të njëpasnjëshme të studimit, dhe njëkohësisht për tju përgjigjur kërkesave me të cilat ata do të përballen gjatë ushtrimit të profesionit të tyre;
 5. Në përfundim të këtyre programeve studentët do të zotërojnë kompetenca dhe kapacitete analitike të nevojshme për të trajtuar problematikat teorike dhe praktike në fushën e programit të ndjekur;

Neni 22 Struktura e veprimtarive të programit të studimit

 1. Komponenet mësimor të programit të studimit janë:
 2. LËNDË BAZË – përgatitje metodologjike dhe kulturë e përgjithshme,
 3. LËNDË KARAKTERIZUESE – përgatitje për disiplinën shkencore,
 4. LËNDË NDËRDISIPLINORE/INTEGRUESE – nëndisiplina, profile dhe grup-lëndë me zgjedhje,
 5. LËNDË PLOTËSUESE – gjuhë të huaja, njohuri informatike, praktika profesionale,
 6. DETYRIME PËRMBYLLËSE, (Provim i Përgjithshëm, Përfundimtar/Punim Diplome).
 7. Fakultetet në rregulloret e tyre të studimeve kategorizojnë fushat disiplinore, sipas veprimtarive formuese;
 8. Lëdët/Modulet mësimore, veprimtaritë formuese që ofrohen në programet e studimit dhe kreditet për secilën prej tyre mund të rishikohen. Ndryshimet propozohen nga departamenti dhe ndjekin instancat përkatëse deri në miratimin përfundimtar nga Senati Akademik i Kolegjit Universitar “Qiriazi”, në rastin kur ndryshimi i kërkuar nuk e kalon masën 20%;
 9. Studentët në programet e studimit të ciklit të parë të studimeve diplomohen me provim të përgjithshëm përfundimtar ose punim diplome;
 10. Në përfundim të programeve të studimit të ciklit të parë lëshohet diploma “Bachelor” në fushën e arsimimit të kryer;

Neni 23 Emërtimi i programeve të studimit të ciklit të parë në Kolegjin Universitar “Qiriazi”

 1. Kolegji Universitar “Qiriazi”, ofron programe studimi të ciklit të parë në fushën e shkencave ekonomike, juridike dhe të sporteve pas përfundimit të tyre lëshon diplomat (Aneksi 2):
Apliko Tani