Departamenti i të Drejtës Civile dhe Tregtare

Departamenti i të Drejtës Civile & Tregtare

Departamenti I së Drejtës Civile dhe Tregtare (DDCT) është një nga njësitë bazë në Fakultetin e Drejtësisë. Ai është njësi bazë mësimore kërkimore që përfshin fusha kërkimi homogjene dhe grupon disiplinat mësimore përkatëse. DDCT ndjek dhe mbikqyr mbarëvajtjen e procesit mësimor për programet që ai mbulon.

Misioni i DDCT-së është të krijojë, të transmetojë, të zhvillojë e të ofrojë dije përmes mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe shërbimeve. Përmes programeve mësimore bashkëkohore, DDCT synon të formojë specialistë të lartë dhe të kualifikuar në fushën e drejtësisë dhe të përgatisë shkencëtarë të rinj në përgjigje dhe në përshtatje me tregun e punës në Shqipëri dhe në vende të tjera perëndimore. Misioni i DDCT-së lidhet edhe me garantimin e cilësisë dhe sigurimin e standardeve akademike për të gjitha programet e studimit; me nxitjen, mbështetjen dhe zhvillimin e aktivitetit shkencor të pedagogëve dhe studentëve; ofrimin e mundësive për edukim gjatë gjithë jetës; kryerjes së shërbimeve ndaj të tretëve; bashkëpunimin me departamente të tjera brenda dhe jashtë vendit; ndërkombëtarizimin kryesisht përmes veprimtarisë shkencore, pjesëmarrjes në projekte kombëtare dhe ndërkombëtare, mobiliteteve për stafin dhe studentët; përshtatjen e programeve ndaj kërkesave të kohës.

Objektivat e DDCT-së lidhen me objektivat dhe veprimtaritë formuese të programeve të studimit që ai ofron. Departamenti synon gjithashtu:

a. Të nxisë dhe të koordinojë aktivitetet mësimore – kërkimore edhe midis departamenteve, pa cenuar lirinë akademike të personelit akademik;

b. Të zhvillojë aktivitete kërkimore, shërbime dhe trajnime për të tretë;

c. Të parashtrojë prioritetet e veta të zhvillimit në rrafshin e gjerë institucional;

d. Të kontribuojë në formulimin e projekteve didaktike të fakultetit;

e. Të bashkëpunojë edhe me departamente të tjera për krijimin e programeve të reja të studimit në përshtatje dhe në përgjigje të kërkesave të tregut të punës dhe duke saktësuar kontributin e secilit departament pjesëmarrës në programin e ri (ngarkesa mësimore, kurset, stafi akademik, format e studimit etj.).

Apliko Tani