Fakulteti i Drejtësisë

Qëndra Kërkimore-Shkencore

 

Qëndra Kërkimore Shkencore e ngritur pranë Fakultetit të Drejtësisë është njësi bazë kërkimore që ndihmon me hulumtime në hapjen e programeve të reja të studimit në Fakultet, kryen studime me interes për nevoja të Fakultetit dhe të Kolegjit, merr pjesë në konkurrimin e projekteve të hapura nga Bashkia, Ministritë dhe Shoqëritë Tregtare, e më gjerë duke kontribuar në zhvillimin e vendit dhe në buxhetin e Kolegjit.

Veprimtaria e Qëndrës Kërkimore Shkencore bazohet në strategjin e kërkimit shkencor në përputhje me polititkat dhe objektivat e Fakultetit. Pedagogët e Qendrës kërkimore-shkencore angazhohen në mësimdhënie për module të caktuara në programin “Master profesional” dhe “Master i shkencave”, si dhe në drejtimin e studentëve për punime të diplomave në programe të Ciklit të Dytë të studimeve.

Pedagogët e Qendrës kërkimore-shkencore publikojnë studimet e tyre në Revista shkencore brenda e jashtë vendit, i prezantojnë ato në konferenca shkencore. Në këtë proces kërkimi, punonjësit e Qendrës kërkimore-shkencore bashkëpunojnë ngushtë me stafin e departamenteve të FD.

Apliko Tani