Zyra e këshillimit të karrierës

Zyra e këshillimit të karrierës është nië katalizator për rritien dhe zhvillimin e karrierës, si dhe për të hyrë me sukses në tregun e punës të studentëve.

Këshillimi i karrierës ështe një proces ndërpersonal projektuar për të ndihmuar individët në çështjet e zhvillimit të karrierës.

Këshillimi i karrierës është një element kryesor i praktikës së përgjithshme të këshillimit. Tendenca për të krijuar këtë lloj shërbimi është karakterizuar nga qëllimi për të hyrë në brendinë e psikologjisë së studentit dhe për të balancuar brënda tij cfare dëshiron dhe cfare mundet.

Zyra e keshillimit te karrierës dreiton dhe mbështet në menyrë të vazhdueshme Këshillin Studentor, i cili është një hallkë e rëndësishme në jetën studentore. Këshilli Studentor është nië organizim i pavarur studentor i atashuar dhe në bashkëpunim të plotë me institucionin e lartë arsimor ku operon.

 

Vizioni i Zyrës së Këshillimit të Karrierës

Të fuqizojë studentët për të bërë zgjedhje të përgjegjshme dhe të qendrueshme gjatë githë jetës, në një bote globale dhe dinamike.

Pergatitja e paketës së informacionit orientues për aplikantët/maturantët e interesuar si edhe pêr studentët e vitit të parë. Kjo paketë informacioni përgatitet në fillim të cdo viti akademik dhe vihet në dispozicion të interesuarëve, si fletëpalosje, guide, afishe, në monitore, në televizion, takime eti.

 

Misioni i Zyrës së Këshillimit të Karrierës

T’i sherbejë nevojave për zhvillim të karrierës së studentëve, duke siguruar cilësi të lartë dhe sherbime të ndryshme nëpërmiet këshillimit, konsultimeve dhe partneriteteve të qëndrueshme, të dizajnuara për të lehtësuar të mësuarit dhe avancimin e mirëqënies me qëllim zhvillimin e profesionalizmit, identitetit dhe të qytetarisë.

Organizimi i prezantimit të pervitshëm dhe promovimit të programeve që ofroinë Fakultetet tona prane shkollave të mesme.

Krijimi dhe perditësimi i nië database me të dhëna lidhur me shkollat e mesme.

• Organizimi i përvitshem i prezantimit të programeve të studimeve në ambientet e Fakulteteve duke siguruar prezencën e Dekanit, Shefave të Departmenteve dhe Maturantëve.

• Në bashkëpunim me zyrat respektive, shqyrton dhe i jep zgidhje kërkesave të aplikantëve/maturantëve dhe studentëve aktiv.

• Informon studentët, lidhur me mundësi për pjesëmarrje në konferenca studentore, dhe jo vetëm, brënda por dhe jashtë Kolegjit. Informacioni duhet te jetë i perditësuar dhe i publikuar elektronikisht dhe fizikisht.

• Përgjigjet për perpilimin, plotësimin dhe përditësimin e Skedes së Punësimit për Studentët e ciklit të studimit Profesional, Bachelor, Master Profesional dhe Master i Shkencave.

• Siguron në kohë informacion për studentët lidhur me mundesi të ndryshme studimi në të

Gjitha nivelet (Profesionale, Bachelor, MP, M.Sc. ME, PhD) jashtë vendit, trajnime, praktika, shkolla verore eti. Informacioni duhet të jetë i perditësuar dhe i publikuar elektronikisht dhe fizikisht.

• Prodhon dokumeta të nevojshme për studentet për realizimin e praktikave profesionale pranë insitucioneve, sipërmarrieve dhe organizatave të ndryshme.

•Organizon Panairin e Karrierës së Studenteve, duke siguruar pjesëmarrje të insitucioneve, sipërmarrjeve dhe organizatave të ndryshme.

• Organizon shërbim pritjeje për t’ju pergigiur interesave të aplikantëve/maturantëve të interesuar dhe studentëve aktiv të Kolegit Universitar “Qiriazi”, rreth çështjeve të ndryshme, ose kur konsiderohet e nevojshme ta referojë çështjen tek zyrat respektive, me qellim dhe zgjidhjen.

Apliko Tani