Autoritetet dhe Organet Drejtuese

Senati Akademik

Senati akademik është organi kolegjial më i lartë drejtues akademik i Kolegjit Universitar “Qiriazi”, përgjegjës për përmbushjen e misionit të tij. Senati kryesohet nga Rektori dhe mblidhet periodikisht. Ai përbëhet nga 9 (nëntë) anëtarë. Sekretari i Senatit akademik nuk është anëtar i tij. Ai përzgjidhet prej rektorit nga stafi i punësuar me kohë të plotë.

Me përjashtim të një anëtari, që përfaqëson studentët e Kolegjit Universitar “Qiriazi”, anëtarët e tjerë të Senatit Akademik, zgjidhen drejtpërdrejtë nga asambletë e personelit akademik me kohë të plotë të njësive kryesore, në përputhje me Ligjin Nr. 80/2015 dhe sipas procedurave të përcaktuara në Rregulloren e Kolegjit Universitar “Qiriazi”.

Organe të tjera akademike janë asambleja e personelit akademik të njësive kryesore si dhe komisionet e përhershme në nivel institucioni dhe në nivel të njësisë kryesore.

 

Rektori

Rektori është autoriteti më i lartë akademik i institucionit si edhe përfaqësuesi ligjor i  tij për çështjet akademike dhe protokollare.

Rektori në KUQ, përzgjidhet nga asambleja e personelit akademik të njësive kryesore të institucionit dhe emërohet nga asambleja e ortakëve të shoqërisë themeluese, për një mandat katërvjeçar me të drejtë rizgjedhjeje vetëm një herë.

 

Rektorati

Rektorati është organ kolegjial që drejtohet nga rektori dhe përbëhet nga:

Rektori

Zëvendës-rektori

Drejtuesit e njësive kryesore

Administratori i Institucionit

 

Bordi i Administrimit

Bordi i Administrimit është organi më i lartë kolegjial administrativ i Kolegjit Universitar “Qiriazi”, i cili garanton përmbushjen e misionit të institucionit, mbarëvajtjen financiare dhe administrative të tij.

 

Administratori i Institucionit

Administratori është autoriteti më i lartë administrativ dhe përgjegjës për mirëfunksionimin financiar të institucionit. Ai është përfaqësues ligjor i Kolegjit Universitar “Qiriazi” për çështjet financiare dhe administrative, sipas Ligjit Nr. 80/2015.