Biblioteka

Biblioteka krahas librave të shumtë në tituj e numër qe disponon, eshte njëherësh dhe bibliotekë e pasur elektronike. Ajo ka për mision të mbështesë veprimtarine akademike dhe ate kerkimore- shkencore të Kolegjit.

Personeli i Bibliotekes ka për detyrë:

      1. Të krijojë burime te vazhdueshme informacioni që mbështesin studimin në përshtatje me programet e studimit të organizuara nga Kolegji pas miratimit nga MAS.
      2. Të krijojë hapësira komode e të mjaftueshme për shfrytëzimin e burimeve të informacionit, të pajisura me infrastrukturën e nevojshme.
      3. Të zotërojë teknologji të avancuara për shërbime efektive ndaj studentëve, personelit akademik dhe administrativ të Kolegjit.

Biblioteka e Institucionit te funksionoje çdo ditëpune me orar të zgjatur. Për mbarëvajtjen e saj aktivizohen studentë, të cilët përfitojnë trajtim të veçantë financiar.

Veprimtaria e Bibliotekes rregullohet me Rregullore të veçantë, të cilën e miraton Senati Akademik i Institucionit.

Apliko Tani