Master Shkencor

Financë

QËLLIMI DHE AFTËSITË QË FITOHEN NË PËRFUNDIM TË PROGRAMIT TË STUDIMIT

Qëllimi I programit Master Shkencor në Financë është formimi i ekspertëve dhe specialistëve të mirëfilltë në fushën e shkencave të financave.

Gjithë procesi akademik udhëhiqet dhe synon:

 • Thellim, zgjerim dhe specializim të njohurive teorike dhe aftësi për kërkim të avancuar dhe të pavarur shkencor.
 • Pajisjen e studentit me mjetet, aftësitë dhe njohuritë e thelluara teorike e shkencore për një karrierë të suksesshme profesionale dhe akademike nga njëra anë dhe nga ana tjetër krijimi i një profili të pashkëputur me përshtatjen e aftësive të tyre në praktikë.

 

KUSHTET E PRANIMIT DHE FORMA E STUDIMIT

 

MUNDËSITË E PUNËSIMIT

 • Ekspert finance me një nivel të lartë njohurish shkencore teorike dhe njohuri praktike.
 • Institucione në nivel qëndror dhe local.
 • Institucione kërkimore-shkencore.
 • Ente dhe kompani (publike apo private), shoqata të ndryshme.
 • Specialist i fushës përkatëse të studimit apo në rolin e menaxherit financiar.
 • Profesionist i pavarur (konsulent financiar dhe fiskal).

MUNDËSI PËR STUDIME TË MËTEJSHME

Mundësitë për studime të mëtejshme janë:

 • Transferimi i krediteve të marra në këtë program studimi të këtij institucioni, në një institucion tjetër, duke i dhënë atyre mundësinë për studime të mëtejshme në institucione të tjera brenda dhe jashtë vendit.
 • Ndjekja e studimeve të doktoraturës dhe studimeve pasuniversitare, duke rritur kështu mundësitë për zhvillimin e mëtejshëm të karrierës së tyre akademike, kërkimore dhe profesionale.
 • Ndjekja e studimeve të Masterit Ekzekutiv, një program i ciklit të tretë të studimeve me karakter dhe orientim të theksuar praktik dhe aftësim profesional.

 

kliko këtu për të parë kurrikulën e studimit

Apliko Tani