Statuti

Statuti

Kolegji Universitar “Qiriazi” funksionon në bazë të Ligjit 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencore në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”; Vendimet e Këshillit të Ministrave Nr.274 datë 10.05.2006 dhe 258 datë 27.02.2008; Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.370 datë 26.4.2017 “Për standartet, kriteret dhe procedurat për hapjen, riorganizimin, ndarjen, bashkimin ose mbylljen e institucioneve të arsimit të lartë dhe të degëve të tyre”, si dhe në aktet ligjore e nënligjore të dala në zbatim të Ligjit Nr.80/2015.

Kolegji Universitar “Qiriazi” ka për mision:

 1. të zhvillojë dijet, përmes mësimdhënies e kërkimit shkencor, në të mirë të përgatitjes me nivel bashkëkohor të studentëve;
 2. të ofrojë mundësi të mira për të përfituar nga arsimi i lartë dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës;
 3. të kontribuojë në mbështetje të prioriteteve strategjike dhe interesave të zhvillimit të vendit;
 4. të integrojë mësimdhënien me kërkimin shkencor.
 5. të përgatisë specialistë dhe teknikë të lartë me dije bashkëkohore në programet e studimit të miratuara nga ministria përgjegjëse për arsimin.
 6. të nxjerrë në tregun e punës specialistë të lartë e profesionistë me aftësi, njohuri dhe kompetenca në fushën e tyre të studimit.

Në funksion të përmbushjes së misionit të tij, Kolegji Universitar “Qiriazi” me këtë statut sanksionon parimet e funksionimit të tij, strukturën, organet drejtuese dhe autoritetet drejtuese me kompetencat e tyre, organizimin e punës mësimore, shkencore, financiare e administrative, procedurat e pranimit dhe diplomimit të studentëve, mënyrën e rekrutimit të personelit akademik dhe administrativ me detyrimet e të drejtat e tyre, si dhe të drejtat dhe detyrimet e studentëve.

Kolegji Universitar “Qiriazi”, në të gjithë veprimtarinë e tij, ka për qëllim:

 1. të përgatisë specialistë të lartë me dije të nivelit bashkëkohor në programet e studimit të miratuara nga ministria përgjegjëse për arsimin.
 2. të kryejë studime e kërkime shkencore në fushat dhe sektorët që mbulon, në bashkëpunim me institucione homologe e sipërmarrje private.
 3. të hyjë në marrëdhënie bashkëpunimi me institucione të arsimit të lartë, brenda e jashtë vendit, me synim edhe bashkë-realizimin e programeve të studimit dhe lëshimin e diplomave të përbashkëta apo/dhe të dyfishta.

Traditat më të mira morale, kulturore, historike, arsimore dhe shkencore  të vendit, janë baza e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor të ndërthurura me standardet dhe arritjet më të mira ndërkombëtare në përgjithësi dhe ato evropiane në veçanti. Kolegji Universitar “Qiriazi” me ligj gëzon liri akademike, autonomi financiare, organizative dhe të përzgjedhjes së personelit.

Liria akademike i garantohet nëpërmjet së drejtës:

 1. për të organizuar veprimtaritë e mësimdhënies, ato të kërkimit shkencor si edhe veprimtaritë krijuese;
 2. për të hartuar dhe zhvilluar programet e studimit dhe për të përcaktuar fushat e kërkimit shkencor;
 3. për të organizuar procesin e promovimit të personelit akademik.

Autonomia financiare garantohet nëpërmjet së drejtës:

 1. për të krijuar të ardhura të ligjshme nga veprimtaria e mësimdhënies, nga veprimtaritë kërkimore-shkencore, nga shërbimet etj;
 2. për të përfituar fonde nga shteti dhe organizata të tjera;
 3. për të caktuar rregulla të brendshme të financimit dhe të përdorimit të të ardhurave;
 4. për të përcaktuar tarifat e studimit.

Autonomia organizative dhe e përzgjedhjes së personelit garantohet nëpërmjet të drejtës:

 1. për të vetëqeverisur, për të zgjedhur organet drejtuese, për të organizuar strukturat dhe rregulluar mënyrat e ushtrimit të veprimtarisë së tyre nëpërmjet akteve të brendshme (statutit dhe rregulloreve), të hartuara në përputhje me Ligjin Nr. 80/2015, si dhe aktet e tjera ligjore e nënligjore në fuqi;
 2. për të përcaktuar kritere për pranimin e studentëve në programet e studimit në përputhje me ligjin dhe aktet e tjera ligjore e nënligjore në fuqi;
 3. për të lidhur marrëveshje me persona juridikë, publikë dhe privatë, vendas ose të huaj, për veprimtari mësimdhënëse, kërkimore-shkencore, kualifikuese etj;
 4. për të caktuar në mënyrë të pavarur pagat e personelit, kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes së tij.

Duke gëzuar liri akademike dhe autonomi, sipas Ligjit Nr. 80/2015, Kolegji Universitar “Qiriazi” angazhohet të përmbushë të gjitha detyrimet që burojnë nga ky ligj dhe aktet nënligjore në marrëdhëniet me ministrinë përgjegjëse për arsimin. Më konkretisht, detyrohet të përmbushë sa më poshtë, dhe jo vetëm:

 1. të zhvillojë procesin mësimor dhe veprimtarinë kërkimore-shkencore në programet mësimore të hapura pranë tij dhe të përgatisë specialistë të lartë në nivelin e kërkesave të kohës;
 2. në bashkëpunim me Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), të kryejë brenda afateve të përcaktuara në ligj procesin e vlerësimit dhe akreditimit, i cili bëhet i njohur për publikun;
 3. të përballojë me shpenzimet e veta procesin mësimor;
 4. të paraqesë në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit (MAS):
 5. raportin e veprimtarisë mësimore në çdo fundvit akademik;
 6. raporton për veprimtarinë kërkimore-shkencore në çdo fundvit kalendarik;
 • listën e personelit akademik në çdo fillim vit akademik dhe çdo semestër.
 1. të bëjë publike kuotat dhe kriteret e pranimit të studentëve në programet e studimit në ciklin e parë dhe në ciklin e dytë të studimeve.

Dokumenta bashkëngjitur

Statuti