Financimi i kerkimit shkencor

Bazuar në Ligjin 80/2015 ” Për Arsimin e Lartë dhe Kerkimin Shkencor në IAL të RSH”, neni 47, 49; Statuti i Kolegjit Universitar “Qiriazi”, neni 10; si dhe nevojat për zhvillimin e veprimtarisë së Kolegjit Universitar “Qiriazi”, Bordi i Administrimit i Kolegjit Universitar “Qiriazi”, pasi shqyrtoi të gjithë dokumentacionin bashkëngjitur kërkesës së Senatit Akademik për mbështetjen e Veprimtarisë kërkimore-shkencore për vitin akademik 2022-2023,


VENDOSI:

Të miratojë kerkesën e Senatit Akademik për mbështetien e veprimtarisë kerkimore- shkencore me një fond prej 20.000 Euro për vitin akademik 2022-2023.

Apliko Tani