Diploma Profesionale

Programet e studimit me karakter profesional.

Bazuar në Nenin 4, pika 1b) të Statutit,  Kolegji Universitar “Qiriazi” ofron  programe studimi me karakter profesional. 

 

Njësia Kryesore është Kolegji Profesional i Lartë i cili ka në përbërje:

  • Departamentin e Teknologjisë Ushqimore dhe Turizmit;

  • Departamentin e Teknologjisë së Informacionit.

 

Programi studimit me karakter profesional ofrohet pas arsimit të mesëm. 

Kohëzgjatja normale është dy vite akademike dhe përfshin 120 ECTS.

Në përfundim të studimeve studenti pajiset me “Diplomë Profesionale” në fushën e arsimimit të kryer.

 

Tipi dhe titulli i diplomës :

Njësia Kryesore

TIPI I DIPLOMËS

TITULLI I  DIPLOMËS PROFILI
Kolegji Profesional i Lartë Diplomë Profesionale Teknik i Lartë Teknologji Ushqimore
Teknik i Lartë Hoteleri Turizëm
Teknik i Lartë Teknologji Informacioni
Teknik i Lartë Asistent Ligjor dhe Administrativ
Teknik i Lartë Kujdes Shëndetësor dhe Social

 

Kreditet e grumbulluara gjatë studimeve profesionale të larta mund të transferohen në studimet e ciklit të parë, që referohet në nivelin 6 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve, sipas kriterit të notës mesatare; 

Sezoni i vjeshtës për studentët e vitit të dytë zhvillohet për arsye të afateve të mbrojtjes së diplomave në përfundim të praktikës profesionale në muajin Qershor – Korrik;

Kanë të drejtë të futen në provim në datat e shpallura të sezonit para diplomimit vetëm studentët që kanë deri në katër provime të pashlyera.

Apliko Tani