Diploma Profesionale

Programet Profesionale 2-vjeçare janë strukturuar për t’u ofruar studentëve përvetësimin e dijeve teorike dhe aftësimin praktikë në laboratorët apo kabinetet e Universitetit Qiriazi si dhe pranë ambienteve të kompanive, fabrikave, institucione publike, etj. Këto programe studimi përmbajnë të gjithë elementët e domosdoshëm të cilët garantojnë përshtatjen e vazhdueshme ndaj kërkesave të tregut të punës. Në përfundim të ciklit të studimit lëshohet “Diplomë Profesionale” në fushat respektive.

Universiteti Qiriazi me një eksperiencë të gjatë në arsim, ofron programe studimi Profesionale të akredituara në:

FAKULTETI I DREJTËSISË

  • ASISTENT LIGJOR DHE ADMINISTRATIV

FAKULTETI I EDUKIMIT, SHKENCAVE SOCIALE DHE SPORTIT

  • KUJDES SOCIAL DHE SHËNDETSOR

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTË