Kujdes Social dhe Shëndetësor

Kujdes Social dhe Shëndetësor

1. Qëllimi i programit dhe aftësitë që fitohen në përfundim të programit të studimit:

Qëllimi i programit profesional “Kujdes Social dhe Shëndetësor”, është t’i shërbejë sistemit të Kujdesit Social dhe Shëndetësor, duke formuar specialistë profesionistë, që zotërojnë aftësitë e mëposhtme:

 • Aftësi të mjaftueshme teorike dhe praktike të karakterit social e psikologjik, sidomos në fushën e komunikimit dhe psikologjisë së punës me të sëmurë të moshave të ndryshme, me persona me aftësi të veçanta si dhe me ata të moshës së tretë.
 • Aftësi të mjaftueshme për organizimin e funksionimin e qendrave të shërbimit shëndetësor dhe social si dhe të afrimit të këtij shërbimi për qytetarët.
 • Aftësi teorike dhe praktike të mjaftueshme mbi shkencat shëndetësore dhe infermieristike të aplikuara, sidomos anatominë, fiziologjinë, sëmundjet kryesore të sistemeve të ndryshme të organeve, terapinë dhe kujdesin gjatë realizimit të saj, si dhe gjatë periudhës së rehablitimit të të sëmurëve.

 

2. Kriteret e pranimit dhe forma e studimit

 

3. Mundësitë e punësimit

 • Qendrat spitalore, qendrat e kujdesit shëndetësor pediatrik dhe ato sociale si dhe në shërbimin ambulant për fëmijët.
 • Qendrat spitalore, qendrat e kujdesit shëndetësor e social si dhe në shërbimin ambulant për të rinj dhe të rritur të sëmurë nga sëmundje të sistemeve të ndryshme të organeve.
 • Qendrat rezidenciale dhe në shërbimin ambulant të kujdesit shëndetsor dhe social për moshën e tretë.
 • Qendrat shëndetsore dhe sociale paliative dhe ato të rehabilitimit.
 • Qendrat shëndetsore dhe sociale për persona me aftësi dhe nevoja të veçanta.
 • Themelimi i sipërmarrjeve, të vogla apo të mesme, qendra të kujdesit shëndetësor ose social, sidomos për kujdesin për moshën e tretë.
 • Shërbim të kujdesit shëndetsor dhe social në formë ambulante.
 • Menaxhim i njësive përbërëse të qendrave të kujdesit shëndetsor dhe social.

 

4. Mundësi për studime të mëtejshme

Transferimi i krediteve të marra në këtë program studimi në një program tjetër të të njëjtit nivel, në këtë institucion ose institucion tjetër, duke i dhënë atyre mundësinë për studime të mëtejshme brenda dhe jashtë vendit. 

5Kurrikula e Studimeve: Programi i studimit profesional 2 vjeçar në:  Kujdes Social &Shëndetësor

 

Apliko Tani

Kujdes Social dhe Shëndetësor