Perse Qiriazi

Kolegji Universitar Qirazi është një zgjedhje e duhur për ty për një numër arsyesh, akademike, financiare, sociale, gjeografike, dhe historiko-kulturore.
Nga këndvështrimi Akademik, Kolegji Universitar Qiriazi është zgjedhja e duhur për ty sepse:

ofron programe studimi në Ekonomi, Drejtësi dhe Arsim Profesional studentët me interes në Ekonomi apo Drejtësi marrin një formim që kombinon të dy fushat duke i krijuar një gamë më të gjërë mundësish qoftë për shkollim të mëtejshëm, qoftë dhe për punësim; i zhvillon programet në kurse studentore qe përmbajnë numër të vogël studentësh – kjo i mundëson studentit një vëmëndje më të madhe ndaj tij, një komunikim më të drejtëpërdrejtë me pedagogun, dhe zgjidhjen e shpejtë nga student me ndihmën e stafit akademik të nevojave të ndryshme që mund të dalin gjatë punës akademike të studentit! i mundëson studentit eksperiencë akademike me universitete të huaja përmes programeve të shkëmbimit që Kolegji Universitar Qiriazi ka me përtnerët e vet europianë.

Nga këndvështrimi Financiar, Kolegji Universitar Qiriazi është zgjedhja e duhur për ty sepse kostoja e studimeve Bachelor apo Master:

është e përballueshme pavarësisht nivelit të të ardhurave familjare apo faktit nëse familja e studentit jeton në qytete të mëdha, qytete të mesme, qytete të vogla, apo një fshat të Shqipërisë; është më e ulët në raport me shumëë universitete të tjera shqiptare është e krahasueshme me koston e studimeve që i duhet të përballojë një student në universitetet publike në Shqipëri; kompensohet me bursa që Kolegji Universitar Qiriazi iu ofron studentëve në përputhje me meritën dhe performancën e tyre akademike; kompensohet me të ardhura që studentët e Kolegjit Universitar Qiriazi mund të realizojnë përmes angazhimit të tyre në projekte, programe, apo veprimtari të ndryshme;

Nga këndvështrimi Social, Kolegji Universitar Qiriazi është zgjedhja e duhur për ty sepse ai ofron:

mundësi shoqërizimi me studentë nga Kolegji Universitar Qiriazi dhe nga Universiteti Bujqësor i Tiranës ambjente dhe veprimtari të këndshme për studentët mundësi organizimi aktivitetesh shoqërore dhe pjesëmarrjeje të studentëve në aktivitete të organizuar nga Kolegji Universitar Qiriazi vetëm, në bashkëpunim, apo si pjestar i një rrethi më të gjërë pjesëmarrësish Nga këndvështrimi Gjeografik, Kolegji Universitar Qiriazi është zgjedhja e duhur për ty sepse institucioni ynë: gjendet në Tiranë dhe është pjesë integrale e hapsirës urbane të Qytetit; është lehtësisht i arritshëm përmes transportit publik apo privat; iu mundëson studentëve tanë aksess në të gjithë infrastrukturën sociale, kulturore, institucionale të Tiranës;

Nga këndvështrimi Historiko-Kulturor, Kolegji Universitar Qiriazi është zgjedhja e duhur për ty sepse institucioni ynë:

është ndër institucionet e para arsimore në Shqipëri – origjina dhe emri i tij shkojnë prapa në vitet 1920; kombinon vizionin amerikan të themeluesve të tij me traditën e sotme shqiptare në arsimin e lartë; është i hapur ndaj, mirëpret me frymë pozitive, dhe ofron mundësi shkollimi për këdo, nga çdo krahinë e Shqipërise, Kosovës, Maqedonisë apo jashtë saj, pavarësisht përkatësisë së tyre etnike, racore, fetare, politike, ekonomike, sociale, kulturore, apo dhe seksuale.