Projekte

Informacion mbi Konferencën Përfundimtare të Projektit Erasmus+” Key Action 3: Policy Reforms-EU 04 “Bologna Hub Peer Support – BHPS project”

Në kuadër të Programit ERASMUS+, për gati dy vjet, ekspertët e Bolonjës, përfaqësues të Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe i gjithë konsorciumi i projektit: Key Action 3: Policy Reforms-EU 04 “Bologna Hub Peer Support (BHPS-Project) janë përpjekur në vazhdimësi të përmirësojnë zbatimin e angazhimeve kryesore të procesit të Bolonjës (Bologna Key Commitments) në të gjithë zonën europiane të arsimit të lartë.

Shërbimi Gjerman për Shkëmbim Akademik (German Academic Exchange Service-DAAD), në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit të Republikës së Shqipërisë, me ndihmën e Peer Support Team (Mrs. Jelena Starcevic dhe profesorit të nderuar, ekspertit, prof. Volker Gehmlich), më 25 maj 2022, organizuan konferencën përfundimtare të këtij projekti, me qëllim vlerësimin e arritjeve, identifikimin e sfidave të vazhdueshme dhe për të hedhur themelet për bashkëpunimin e mëtejshëm në të ardhmen.

Kolegji Universitar “Qiriazi”, përfaqësuar nga Zyra e tij e projekteve, Dr. Altin Kulli dhe PhD. Lekë Pepkolaj, si pjesë e projektit “Bologna Hub Peer Support (BHPS-Project)”, morën pjesë dhe ndoqën punimet e saj. Konferenca u zhvillua në formën e një workshop-i online, nëpërmjet platformës digjitale të Aktiviteteve të DAAD ( DAAD-Event-App.).

Workshopi u zhvillua në formën e diskutimeve të frytshme, në 2 seksione

  • Seksioni 1:  “Ndarja e Rezultateve të Arritura dhe Sfidat – Sharing Achievements and Challenges”
  • Seksioni 2:  “Krijimi i Linjave për Bashkëpunim të Mëtejshëm – Establishing Lines for Future Collaboration”

Në seksionin 1 “Ndarja e Rezultateve të Arritura dhe Sfidat – Sharing Achievements and Challenges”, pjesëmarrësit u ndanë në 3 seksione a grupe pune, të fokusuara përkatësisht në këto drejtime:


Grupi 1: Kreditet, Zhvillimi i Kurrikulave dhe Përdorimi i Diplomave Suplement (ECTS, Curriculum Development and Use of Dipoloma Supplement)
Instruktori (Facilitator): prof. Robert Wagenaar

Grupi 2: Sigurimi i Cilësisë, Mësimi, Zhvillimi i Kurrikulave dhe Përdorimi i Diplomave Suplement (ECTS, Curriculum Development and Use of Dipoloma Supplement)
Instruktori (Facilitator): prof. Volker Gehmlich

Grupi 3: Kreditet, Zhvillimi i Kurrikulave dhe Përdorimi i Diplomave Suplement (ECTS, Curriculum Development and Use of Dipoloma Supplement)
Instruktori (Facilitator): prof. Sonja Mikeska

E njëjta strategji u ndoq edhe në seksionin 2: “Krijimi i Linjave për Bashkëpunim të Mëtejshëm – Establishing Lines for Future Collaboration”, gjatë të cilit, pjesëmarrësit u ndanë në 2 seksione a grupe pune të ndryshme.

Workshop-i u mbyll, duke nënvizuar arritjet më të rëndësishme të projektit.

Apliko Tani