Fakulteti

Fakulteti i Edukimit Shkencave Sociale dhe Sportit

Fakulteti I Edukimi, Shkencave Sociale dhe Sportit (FESHSS) është njësi akademike kryesore që:

  1. a) Bashkërendon mësimdhënien, kërkimin shkencor dhe shërbimet ndaj të tretëve.
  2. b) Mundëson formimin arsimor, profesional dhe shkencor në fushën e shkencave sociale, tw edukimit dhe sporteve.
  3. c) Ofron programe studimore të Ciklit të Parë dhe Ciklit të Dytë të studimeve, në përfundimin e të cilave i pajisë studentët me diplomë.

Studimet në FESHSS synojnë arsimimin profesional dhe kualifikimin shkencor të studentëve në shkencat sociale, edukimit dhe sportive.

Studimet në FESHSS synojnë arsimimin profesional dhe kualifikimin shkencor të studentëve nëpërmjet integrimit të mësimit me kërkimin. FESHSS ofron programe studimi në fushat e shkencave sociale, edukimit dhe sporteve. Zhvillimi i programeve të reja të studimit bëhet në përshtatje me nevojat e shoqërisë, kushtet ekzistuese dhe perspektivave të zhvillimit të vendit.

Programet e studimit universitar organizohen në dy nivele të njëpasnjëshme: në Ciklin e Parë dhe në Ciklin e Dytë të studimit.

FESHSS ofron programe studimesh të akredituara, të organizuara në module dhe të vlerësuara në kredite sipas Sistemit Evropian të Transferimit dhe Grumbullimit të Krediteve (ECTS). Shuma e krediteve të grumbulluara gjatë një viti, nga një student me kohë të plotë, është 60 kredite. Programet e studimeve hartohen dhe miratohen nga departamentet, diskutohen në dekanat dhe miratohen nga Senati Akademik i Kolegjit. FESHSS shpall publikisht programet e akredituara të studimeve që ofron qysh para fillimit të pranimeve.

Programet e studimeve të Ciklit të Parë dhe Ciklit të Dytë përmbajnë elementet e mëposhtme:

  1. a) Të dhëna të përgjithshme për programin, formën dhe objektivat kryesore, planin e tij mësimor shoqëruar me kreditet e detyrueshme të studimeve;
  2. b) Klasifikimin e programit të studimit që bëhet i zbatueshëm me krijimin e kuadrit shtetëror të kualifikimeve, si dhe kushtet e pranimeve në programin e studimeve;
  3. c) Metodat e vlerësimit të studentëve dhe kushtet për përparim në program;
  4. d) Kushtet për transferime ndërmjet programeve dhe kushtet për përfundimin e pjesshëm të programit, nëse ai e parashikon këtë gjë.

Diplomimi në të dy nivelet e studimeve universitare siguron formimin e specialistëve të aftë për të kontribuar në zgjidhjen e problemeve teknike, sipas fushave. Programet e studimeve në FESHSS u referohen arritjeve teorike dhe praktike të shkencave nsociale, edukimit dhe sporteve, të cilat synojnë nivel të krahasueshëm me diplomat e fakulteteve analoge jashtë vendit.

Apliko Tani