Qeveria Studentore

Studentët kanë të drejtë të organizohen në këshilla studentore në nivel të njësisë kryesore, në nivel të Kolegji Universitart “Qiriazi”, si dhe në nivel kombëtar.

Këshillat e studentëve janë organizime të pavarura. Ato nuk zhvillojnë veprimtari politike, as ekonomike dhe promovojnë pjesëmarrjen e studentëve dhe koordinojnë përfaqësimin e tyre në organet drejtuese të Kolegji Universitart “Qiriazi”.

Këshillat e studentëve zgjidhen çdo dy vjet nga vota e studentëve dhe mbështeten në legjislacionin në fuqi. Mandatet e liruara (kur studenti mbaron studimet apo transferohet, si dhe raste të tjera) plotësohen, për kohën deri në përfundim të mandatit të nisur, nga kandidati pasardhës në renditje për nga numri i votave të grumbulluara në zgjedhjet e fundit.

Modalitetet dhe procedurat për krijimin, organizimin dhe funksionimin e këshillave të studentëve përcaktohen në rregulloren e Kolegji Universitart “Qiriazi” dhe në rregulloret e njësive kryesore përbërëse, në përputhje me këtë Ligj, mbështetur edhe në propozimet e paraqitura nga studentët.

Këshillat e studentëve shprehin mendime dhe bëjnë propozime për të gjitha problemet me interes të përgjithshëm të Kolegji Universitart “Qiriazi” dhe të njësisë kryesore përkatëse, siç janë ato për planet dhe programet e studimeve; për hapjen e programeve të reja; për rregulloret e veprimtarisë mësimore; për cilësinë e shërbimeve; për nivelin e tarifave të shkollimit; për zhvillimin e veprimtarive të ndryshme kulturore, artistike, sportive etj.

Kolegji Universitar “Qiriazi” mbështet këshillat e studentëve dhe financon veprimtaritë e tyre nga fondi i caktuar për këto qëllime në buxhetin vjetor të tij.

Presidente e qeverisë studentore për vitin akadademik 2023 – 2024 është zgjedhur Marina Dyli si dhe Zv. President është zgjedhur Endri Voka.

Apliko Tani