Departamenti i Teknologjisë Ushqimore dhe Turizmit

Departamenti i Teknologjisë Ushqimore dhe Turizmit

Departamenti i KPL është njësi e zhvillimit të mësimdhënies dhe trajnimit, i cili përfshin fusha të përafërta dhe grupon disiplinat mësimore trajnuese të përafërta. Ai është përgjegjës për programet e studimit që ofron.

Departamenti i Teknologjisë Ushqimore dhe Turizmit DTUT, është njësia mësimore-inovative bazë, që përfshin fusha kërkimi homogjene dhe grupon lëndët/modulet mësimore respektive. DTUT është njësi që:

Nxit, bashkërendon dhe administron veprimtarinë e mësimdhënies,
veprimtarinë kërkimore dhe ato të shërbimeve ndaj të tretëve, duke respektuar liritë akademike të personelit akademik.
-Gëzon liri të plotë dhe, krahas me këtë, ka përgjegjësi për të shfrytëzuar
burimet materiale dhe financiare në dispozicion të saj.

Departamenti i Teknologjisë Ushqimore dhe Turizmit u ofron studentëve programe studimi profesionale 2 vjeçre në fushën e Teknologjisë Ushqimore dhe Hoteleri Turizëm (më poshtë mund ti referohemi edhe si TU dhe HT) duke synuar arsimimin profesional dhe kualifikimin e studentëve në këtë fushë.

Zhvillimi i programeve të reja të studimit bëhet në përshtatje me nevojat e shoqërisë, kushtet ekzistuese dhe perspektivave të zhvillimit të vendit.
Programet e studimit me karakter profesional organizohen në dy vite akademike dhe përfshin 120 ECTS, me kohëzgjatje normale dy vite akademike.
Diplomimi siguron formimin e teknikëve të lartë të aftë për të kontribuar në zgjidhjen e problemeve teknike, në fushën e Teknologjisë Ushqimore dhe Hoteleri Turizmit.
Ky program synon të sigurojë nivel njohurish në fushën e Teknologjisë
Ushqimore dhe Hoteleri Turizëm që të jenë të krahasueshme me diplomat që lëshojnë strukturat analoge të KPL jashtë vendit.

Studimet në Departamentin e TUT janë të organizuara në funksion të fushës së diplomimit, si më poshtë:

  • Teknologji Ushiqmore, me profilet: 

    Teknologji e Produkteve Shtazore
    Teknologji e Pijeve dhe Ujit
    Teknologji e Produkteve Bimore 

  • Hoteleri Turizëm
Apliko Tani