Fakulteti i Drejtësisë

Fakulteti i Drejtësisë

Fakulteti i Drejtësisë  u krijua në bazë të  VKM nr.258, dt 27.02.2008 te MASH “Për hapjen e Fakultetit të  Drejtësisë”. Fakulteti i Drejtësisë  është një ndër njësitë kryesore të Kolegjit Universitar Qiriazi dhe ka në përbërjen e tij dy Departamente dhe një Qendër Kërkimore Shkencore. Fakulteti i Drejtësisë gëzon të gjitha të drejtat dhe liritë akademike që parashikohen në kornizën ligjore në fuqi, si dhe në Statutin e Kolegjit Universitar Qiriazi, të aprovuar me urdhërin nr.92 të MASR në datë 01.03.2017 si dhe urdhërin nr. 362 datë 23.12.2020 (Për miratimin e disa ndryshimeve në Statutin e Kolegjit Universitar Qiriazi).

Fakulteti i Drejtësisë ka për mision:

  1. a) të krijojë, të zhvillojë, të përcjellë dhe të mbrojë dijet përmes mësimdhënies dhe kërkimit shkencor dhe shërbimeve të tjera që ofron;
  2. b) të formojë specialistë të lartë dhe të përgatisë shkencëtarë të rinj, në fushën e drejtësisë, në përputhje me prioritetet e zhvillimit të vendit;
  3. c) të ofrojë mundësi të barabarta për të përfituar nga arsimi i lartë dhe të mësuarit gjatë të gjithë jetës, në fushat e tij të ekspertizës;
  4. d) të integrojë mësimdhënien me kërkimin shkencor;
  5. e) të nxisë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushat e tij të ekspertizës.

Fakulteti i Drejtësisë kryen veprimtari kërkimore-shkencore bazë dhe të zbatuar, studime, projekte për zhvillim dhe veprimtari të tjera krijuese, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me Statutin e Institucionit. Këto veprimtari synojnë:

  1. a) rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe aftësimin e personelit të tij akademik dhe të studentëve, për kërkime të pavarura, në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm profesional dhe të karrierës akademike;
  2. b) përgatitjen e personelit akademik dhe studentëve për të kontribuar në procesin e zhvillimit të vendit.

Veprimtaria akademike e FD-së zhvillohet në përputhje me parimet dhe standardet e Hapësirës Evropiane të Arsimit të Lartë (HEAL), duke reflektuar parimet dhe objektivat e Procesit të Bolonjës, si dhe kornizën ligjore në fuqi. Fakulteti i Drejtësisë synon të promovojë mirëkuptimin ndërkulturor, mendimin kritik, tolerancën politike dhe fetare, barazinë gjinore, vlerat demokratike dhe qytetare.

Fakulteti i Drejtësisë garanton zhvillimin e karrierës së personelit akademik, në respekt të lirisë akademike, meritës dhe në përputhje me kornizën ligjore në fuqi.Fakulteti i Drejtësisë mundëson kualifikimin e vazhdueshëm të personelit ndihmës-akademik dhe administrativ, mbështet dhe mbron studentët në ushtrimin e të drejtës së tyre për arsim cilësor dhe siguron përfaqësimin e tyre si partnerë të plotë në qeverisjen e tij.

Studimet në Fakultetin e Drejtësisë synojnë arsimimin profesional dhe kualifikimin shkencor të studentëve në fushën e drejtësisë nëpërmjet integrimit të mësimit me kërkimin.Fakulteti i Drejtësisë ofron programe studimi të akredituara në fushat e shkencave juridike, të organizuara në module dhe të vlerësuara në kredite sipas Sistemit Evropian të Transferimit dhe Grumbullimit të Krediteve (ECTS).Zhvillimi i programeve të reja të studimit bëhet në përshtatje me nevojat e shoqërisë, kushtet ekzistuese dhe perspektivave të zhvillimit të vendit.

Programet e hapura dhe ato të akredituara të studimeve shpallen publikisht në faqen zyrtare të KUQ dhe në portalin e Rrjetit Akademik Shqiptar (RASH), para fillimit të aplikimeve për pranimin e studentëve.Programet e studimit universitar organizohen në dy nivele të njëpasnjëshme: në Ciklin e Parë dhe në Ciklin e Dytë të studimit.Diplomimi në të dy nivelet e studimeve universitare siguron formimin e specialistëve të aftë për të kontribuar në zgjidhjen e problemeve teknike, sipas fushave. Programet e studimeve në Fakultetin e Drejtësisë u referohen arritjeve teorike dhe praktike të shkencave në përgjithësi dhe, veçanërisht shkencave juridike, të cilat synojnë nivel të krahasueshëm me diplomat e fakulteteve analoge jashtë vendit.

Apliko Tani