Menaxhim Hoteleri-Turizëm

Menaxhim Hoteleri-Turizëm

Qëllimi dhe aftësitë që fitohen në përfundim të programit të studimit:

Qëllimi I programit Bachelor në Menaxim Hoteleri -Turizëm është që studentët të fitojnë aftësitë profesionale dhe udhëheqëse që do ju shërbejnë vetë atyre, bizneseve dhe komunitetit ku ata do të operojnë. Ky program studimi përgatit specialistë turizmi me cilësi dhe shprehi të larta teknike dhe profesionale drejt një karriere të suksesshme, në përputhje me modelet dhe vizionet bashkëkohore të strukturave institucionale publike dhe private, në kontekstin e globalizimit dhe integrimit europian.

Gjithë procesi akademik udhëhiqet dhe synon që studentët në fund të ciklit të studimit:

 • Të kenë njohuritë e nevojshme për formimin e tyre si specialistë menaxhimi dhe marketingu të bizneseve të vogla e të mesme, të sektorit publik dhe privat, në fushën e hotelerisë dhe turizmit.
 • Të kenë njohuri rreth perspektivave sipërmarrëse. Ata duhet të jenë të aftë të identifikojnë, vlerësojnë dhe formësojnë mundësitë sipërmarrëse.
 • Të kenë një bazë të qëndrueshme njohurish formuese në fushën e menaxhimit, marketingut, financës dhe ekonomisë, duke demonstruar profesionalizëm në fushën e menaxhimit dhe marketingut dhe në realizimin e studimeve më të avancuara në këto fusha.
 • Të demonstrojnë një komunikim profesional dhe efektiv, aftësi bashkëpunuese dhe udhëheqëse në përmbushjen e qëllimeve dhe objektivave të grupit në të cilin do të jenë të angazhuar.

 

Kriteret e pranimit dhe forma e studimit

 

Mundësitë e punësimit

 • Shërbim klientele.
 • Menaxherë për shërbimet ndaj të huajve.
 • Menaxherë eventesh.
 • Menaxherë në agjensitë e udhëtimit.
 • Menaxherë në sektorin publik.
 • Themelues të sipërmarrjeve të vogla apo të mesme në fushën e studiuar.
 • Shërbime konsulence dhe ekspertizë në fushën e studiuar.

 

Mundësi për studime të mëtejshme

Sistemi i njohurive që ofrohet nga ky program dhe aftësitë që fitojnë studentët nëpërmjet tij, u mundësojnë atyre edhe ndjekjen e një karriere kërkimore apo akademike, nëpërmjet vazhdimit të studimeve të ciklit të dytë, Master i Shkencave ose Master Profesional, në fushën e studiuar, por që nuk kufizohet vetëm në të, duke rritur kështu mundësinë e karrierës së tyre profesionale.

Kliko këtu për të parë kurrikulën e studimit

Apliko Tani