Bachelor

Menaxhim Biznesi

QËLLIMI DHE AFTËSITË QË FITOHEN NË PËRFUNDIM TË PROGRAMIT TË STUDIMIT

Qëllimi I programit Bachelor në Menaxhim Biznesi është që studentët të fitojnë aftësitë profesionale dhe udhëheqëse që do ju shërbejnë vetë atyre, bizneseve dhe komunitetit ku ata do të operojnë.

Gjithë procesi akademik udhëhiqet dhe synon që studentët në fund të ciklit të studimit:

 • Të kenë njohuritë e nevojshme për formimin e tyre si specialistë menaxhimi dhe marketing të bizneseve të vogla e të mesme, të sektorit XXXarket dhe privat.
 • Të kenë njohuri rreth perspektivave sipërmarrëse. Ata duhet të jenë të aftë të identifikojnë, vlerësojnë dhe formësojnë mundësitë sipërmarrëse.
 • Të kenë një bazë të qëndrueshme njohurish formuese në fushën e manaxhimit, marketingut, financës dhe ekonomisë, duke demonstruar profesionalizëm në fushën e manaxhimit dhe marketingut dhe në realizimin e studimeve më të avancuara në këto fusha.
 • Të demonstrojnë një komunikim profesional dhe efektiv, aftësi bashkëpunuese dhe udhëheqëse në përmbushjen e qëllimeve dhe objektivave të grupit në të cilin do të jenë të angazhuar.

Figura profesionale bazë që formohet nëpërmjet këtij programi është ajo e specialistit, administrator biznesi dhe marketingu.

KUSHTET E PRANIMIT DHE FORMA E STUDIMIT

MUNDËSITË E PUNËSIMIT

 • Institucione (publike ose private).
 • Kompani (publike ose private).
 • Organizata të ndryshme, si specialistë ose manaxherë në fushën përkatëse të studimit.
 • Organizata jofitimprurëse.
 • Organizata joqeveritare vendase dhe të huaja.
 • Banka vendase apo të huaja, të nivelit qëndror apo nivelit të dytë.
 • Biznese të tjera, si specialistë të fushës apo në rolin e menaxherit apo këshilluesit.
 • Themelues i sipërmarrjeve të vogla apo të mesme.
 • Shërbime konsulence dhe ekspertizë në fushën e studiuar.

MUNDËSI PËR STUDIME TË MËTEJSHME

Sistemi i njohurive që ofrohet nga ky program dhe aftësitë që fitojnë studentët nëpërmjet tij, u mundësojnë atyre edhe ndjekjen e një karriere kërkimore apo akademike, nëpërmjet vazhdimit të studimeve të ciklit të dytë, Master i Shkencave ose Master Profesional, në fushën e studiuar, por që nuk kufizohet vetëm në të, duke rritur kështu mundësinë e karrierës së tyre profesionale.

kliko këtu për të parë kurrikulën e studimit

Apliko Tani