Master Shkencor

Administrim Biznesi

QËLLIMI DHE AFTËSITË QË FITOHEN NË PËRFUNDIM TË PROGRAMIT TË STUDIMIT

Qëllimi I programit Master Shkencor në Administrim Biznesi është që t’ju ofrojë studentëve formimin më të mirë teorik dhe praktik, i cili do të mundësojë përparimin e tyre në karrierë dhe do t’ju japë të diplomuarve një avantazh konkurues në treg.

Gjithë procesi akademik udhëhiqet dhe synon në:

 • Trajnimin dhe formimin e profesionistëve dhe ekspertëve të cilët mund të punojnë në pozicione menaxheriale në ndërmarrje vendase apo të huaja, në industri, tregti dhe sektorin publik.
 • Përgatitja e studentëve për një karrierë të suksesshme profesionale dhe akademike nga njëra anë dhe nga ana tjetër krijimi i një profili të pashkëputur me përshtatjen e aftësive të tyre në praktikë.

KUSHTET E PRANIMIT DHE FORMA E STUDIMIT

Kriteret e pranimit Kandidatë që zotërojnë një diplomë “Bachelor” në këtë fushë, fushën e ekonomisë dhe fusha të tjera të ngjashme.
Forma e studimit Me kohë të plotë.
Kohëzgjatja zyrtare e studimeve 2 vite, 4 semestra, 120 kredite (ECTS)

 

MUNDËSITË E PUNËSIMIT

 • Kompani/organizata private apo publike, vendase ose të huaja, prodhuese ose të shërbimit.
 • Institucione në nivel qëndror dhe local.
 • Institucione akademike dhe kërkimore-shkencore.
 • Ente, Agjensi dhe shoqata të ndryshme.
 • Organizata jofitimprurëse, Organizata joqeveritare vendase dhe të huaja.
 • Banka vendase dhe të huaja, të nivelit qëndror apo të dytë.
 • Biznese të tjera, si specialistë të fushës përkatëse të studimit apo në rolin e menaxherit të biznesit.
 • Profesionist i pavarur (konsulent menaxherial).

MUNDËSI PËR STUDIME TË MËTEJSHME

Mundësitë për studime të mëtejshme janë:

 • Transferimi i krediteve të marra në këtë program studimi të këtij institucioni, në një institucion tjetër, duke i dhënë atyre mundësinë për studime të mëtejshme në institucione të tjera brenda dhe jashtë vendit.
 • Ndjekja e studimeve të doktoraturës dhe studimeve pasuniversitare, duke rritur kështu mundësitë për zhvillimin e mëtejshëm të karrierës së tyre akademike, kërkimore dhe profesionale.
 • Ndjekja e studimeve të Masterit Ekzekutiv, një program i ciklit të tretë të studimeve me karakter dhe orientim të theksuar praktik dhe aftësim professional.

 

kliko këtu për të parë kurrikulën e studimit