Departamenti i Teknologjisë së Informacionit

Departamenti i Teknologjisë së Informacionit

Departamenti i KPL është njësi e zhvillimit të mësimdhënies dhe trajnimit, i cili përfshin fusha të përafërta dhe grupon disiplinat mësimore trajnuese të përafërta. Ai është përgjegjës për programet e studimit që ofron.

Departamenti i Teknologjisë së Informacionit u ofron studentëve programe studimi në fushën e Teknologjisë së Informacionit duke synuar arsimimin profesional dhe kualifikimin e studentëve në këtë fushë.

Zhvillimi i programeve të reja të studimit bëhet në përshtatje me nevojat e shoqërisë, kushtet ekzistuese dhe perspektivave të zhvillimit të vendit.
Programet e studimit me karakter profesional organizohen me kohëzgjatje normale që është një ose dy vite akademike dhe përfshin 60 ose 120 ECTS.

Diplomimi në të dy rastet siguron formimin e specialistëve të aftë për të kontribuar në zgjidhjen e problemeve teknike, në fushën e Teknologjisë së Informacionit.
Ky program synon të sigurojë nivel njohurish në fushën e Teknologjisë së Informacionit që të jenë të krahasueshme me diplomat që lëshojnë strukturat analoge të KPL jashtë vendit.

Studimet në Departamentin e Teknologjisë së Informacionit janë të organizuara në funksion të fushës së diplomimit, si më poshtë:


a. “Teknologji Informacioni dhe Komunikimi”,

b. “Elektronikë”,

c. “Web Design.


Forma e studimeve është më kohë të plotë;

Apliko Tani