Program i Integruar

Studime të Integruara në Drejtësi (5-vjeçar) është program i Integruar në ciklin e dytë, ku studimet Bachelor dhe Master janë të integurara në një program të vetëm. Ky program i integruar synon krijimin e aftësive thelbësore dhe zhvillimin e kompetencave që u nevojiten për karrierë profesionale në fushën e Drejtësisë si dhe për kualifikime të mëtejshme profesionale. Ky pRead More…

Master

Programet e studimit Master Shkencor garantojnë një formim akademik dhe profesional të plotë dhe me cilësi të lartë, duke siguruar një bazë solide multidisiplinare dhe aftësi të specializuara. Këto programe ofrojnë mundësi të ndryshme karriere, si analistë dhe ekonomistë në banka, kompani sigurimesh dhe institucione të tjera financiare dhe administrative. Programet e ciklit tëRead More…

Bachelor

Programet Bachelor të ofruara synojnë krijimin e aftësive thelbësore që mund të bëjnë ndryshimin në fillimin e karrierës tuaj. Këto programe synojnë zhvillimin e kompetencave që u nevojiten për karrierë profesionale në fushat respektive si dhe për studime të mëtejshme akademike. Universiteti Qiriazi me një eksperiencë të gjatë në arsim, ofron programe studimi Bachelor tRead More…

Diploma Profesionale

Programet Profesionale 2-vjeçare janë strukturuar për t’u ofruar studentëve përvetësimin e dijeve teorike dhe aftësimin praktikë në laboratorët apo kabinetet e Universitetit Qiriazi si dhe pranë ambienteve të kompanive, fabrikave, institucione publike, etj. Këto programe studimi përmbajnë të gjithë elementët e domosdoshëm të cilët garantojnë përshtatjen e vazhdueshme ndajRead More…

Akreditimi

AKREDITIME Raporti I Vlerësimit Institucional për Kolegjin Universitar QiriaziRaporti I Vlerësimit të Jashtëm, Hoteleri-TurizëmRaporti I Vlerësimit të Jashtëm, Teknologji InformacioniRaporti I Vlerësimit të Jashtëm, Teknologji Ushqimore
Read More…

Transfero Studimet

(-) Për Programet Akademike “Bachelor” të FAKULTETIT EKONOMIK P R O G R A M E T A K A D E M I K E MENAXHIM BIZNESIFINANCEInformatikë Ekonomike dhe BiznesiMenaxhim Hoteleri-TurizëmKuota e Pranimit60 Studentë60 Studentë60 Studentë60 StudentëNota Minimale Mesatare6.5 (gjashtë pikë pesë)6.5 (gjashtë pikë pesë)6.5 (gjashtë pikë pesë)6.5 (gjashtë pikë pesë)Kritere SpecifikRead More…

U nënëshkrua “Memorandumi i Bashkëpunimit”, ndërmjet Universitetit Bujqësor Tiranë dhe Universitetit Qiriazi.

Me pranin e drejtuesve më të lartë të dy IAL-ve, u nënëshkrua “Memorandumi i Bashkëpunimit”, ndërmjet Universitetit Bujqësor Tiranë dhe Universitetit Qiriazi. Në takim dy Rektorët Prof. Dr. Fatbardh Sallaku dhe Prof. Dr. Maksim Meço, theksuan mundësit potenciale të këtij bashkpunime, në fushën e mësimdhënies, veprimtarisë shkencore, projekteve dhe aktiviteteve të tjera nRead More…

Kriteret dhe procedurat

KRITERET DHE PROCEDURAT PËR KËRKIM SHKENCOR Kriteri kryesor i përzgjedhjes për stafin e brendshëm të Kolegjit Universitar “Qiriazi” është bazuar në aktivitetet shkencore si pjesëmarrje në konferenca, botime dhe projekte. Në varësi të fondit 24.000 Euro ndarja mund të realizohet sipas rëndësisë që merr një projekt në kushtet specifike. Ndërkohë për kërkuesRead More…

MIRATIMI I BUXHETIT PËR VEPRIMTARIT  KËRKIMORE – SHKENCORE  PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

Bazuar në Ligjin 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në IAL të RSH”,neni 47,49; Statuti i Kolegjit Universitar “Qiriazi”, neni 10; si dhe nevojat për zhvillimin e veprimtarisë së Kolegjit Universitar “Qiriazi”, Bordi i Administrimit i Kolegjit Universitar “Qiriazi”, pasi shqyrtoi të gjithë dokumentacionin bashkëngjitur kërkesës së Senatit Akademik pëRead More…