Klinika Ligjore “Qiriazi”

Fakulteti i Drejtësisë është një ndër njësitë kryesore të Kolegjit Universitar ‘’Qiriazi’’, që zhvillon veprimtarinë mësimore e akademike, bazuar në Ligjin për Arsimin e lartë në R. Shqipërisë, aktet e brëndëshme dhe objektivat e përcaktuara nga Kolegji Universitar “Qiriazi”. Misioni i tij gjatë zhvillimit të programeve mësimore të miratuara, konsiston në: Transmetimin e dijeve dhe njohurive të nivelit të lartë universitar tek studentet për ti përgatitur ata si Juristë (specialistë të lartë) në fushën e të Drejtës në përgjithësi e veçanti të Drejtës së Biznesit; Kualifikimin profesional pasuniversitar; trajnimin e specializimin afatshkurtër të Juristeve në fushat respektive, për të ushtruar përgjegjësitë dhe kopetencat; si dhe zhvilluar dijet e aftësitë studimore e kërkimore; Aftësimin metodologjik të studentëve në fushën e studimeve e kërkimeve dhe nxitjen e tyre për të punuar në grup e anagazhuar në zhvillimin e programeve e projekteve të përbashkëta, duke bashkëpunuar me sipermarjen e lirë dhe institucionet homologe brënda e jashtë vë

Me qëllim që:

të përmbushetmisioni i ngarkuar dhe objektivat e përcaktuara në programet mësimore, të ritet niveli dhe cilësia e mësimdhënjes nga stafi akademik dhe mësimnxënjes prej studentëve, brënda dhe jashtë proçesit mësimor, të aftësohen studentët për ushtrimin e detyrave e kopetencave të Juristit, duke u ushtruar në kryerjen e detyrave e roleve të ndryshme, të ngjashme me detyrat e të nesërmes;

Krijohet dhe organizohetKlinika Ligjore,e cilado të jetë nëshërbim të studentëve dhe qytetarëve;

Në fillim për tu përdorur për zhvillimin e mësimeve me karakter praktik dhe veprimtarive të tjera plotësuese; me qëllim që ti shërbejë formimit e aftësimit të Juristëve në kryerjen e detyrave;(seminare e diskutime në grupe; praktika mësimore sipas temave të ndryshme tëprogrameve lëndore, simulime nëzbatim të proçedurës civile, administrative e penale etj);

Më pas në një fazë të dytë, pas plotësimit tëinfrastrukturës së nevojshme, do të shërbejë edhe si klinikë për të afruar konsulencë dhe ndihmë juridike për Qytetarët e personat në nevoje dhe Sipërmarjen private.

Objekti i Veprimtarisë së Klinikës ligjore, do të jenë:

Administrimi i legjislacionit në përgjithësi e veçanti atij proçedurial në fushën administrative, civile, biznesit, tregtare, etj dhe shpërndarja e tij tek studentet për ta njohur e ndjekur sipas dinamikës së zhvullimit, Administrimi i modelarëve të akteve administrative e atyre proçeduriale që përdoren në praktikën e punës të administratës dhe atë të Juristëve në fushën administrative, civile e proçeduriale, i akteve e dokumentave model për hapjen dhe zhvillimin e një veprimtarie private (biznesi) në përshtatje me llojin, nivelin, përmasat dhe veçoritë qe ka, Vendosja dhe mbajtjae lidhjeve të vazhdueshme me Institucionet dhe strukturat shtetërore që administrojnë të dhëna e informacion në fushën e jurispudencës e drejtësisë; si dhe me studio e studiuestë ndryshem brënda e jashtë vëndit, Administrimi i botimeve me interes në fushen e jurispudencës, veçanarisht atyre që kanë të bëjnë me procedurat dhe praktikat për mbrojtjen e të drejtave të biznesit dhe qytetarëve në konfliktet civile, administrative e penale. Studimi i gjëndjes të shërbimeve publike dhe veçorive përkatëse në nivelin e organeve të pushtetit qëndror dhe atij vendor, duke bashkëpunuar me organe të tjera që kane për objekt pune këtë veprimtari si dhe studio e OJF të ndryshme. Studimi i gjëndjes të veprimtarisë sëshërbimeve juridike që u afrohen qytetarëve (Noteri, Ndërmjetësim, Avokati, Përmbarim, Shërbimi i provës), si dhe pushtetit gjyqësor për dhënjen e drejtësisë në fushën civile, administrative e penale, duke bashkëpunuar me organet shtetërore përkatëse dhe studio private sipas natyrës së shërbimit. Plotësimi, zhvillimi dhe administrimi i kontratave të ndryshme model sipas llojit dhe shërbimit, (e shitjes, dhurimit, qirasë, huapërdorjes, depozitës, sipërmarjes,, sigurimit, trasportit, porosisë, etj). Përgatitja, administrimi i metodikave të kompletuara me dokumentacionin e nevojshëm, për:a) fushën e Biznesit, sipas llojit e natyrës, (Studimi i tregut, hartimi i dokumentacionit përkatës, liçensimi e regjistrimi i aktivitetit, dhe gjithë praktika e nevojshme administrative) b) fushën administrative, sipas konfliktit me administratën shteterore, (hartimi i padisë dhe plotësimi i dokumentacionit për në gjykatën administrative sipas objektit që kërkohet) c) fushën civile, për probleme të pronësisë që i kërkohet gjykatës civilë të shkallës së parë, duke plotësuar dokumentacion tip dhe provat përkatëse që duhen, d) në fushën penale, për të denoncuar ose mbrojtur nga akuza që bëhet për një çështje që ka lidhje me veprat penale nëfushën ekonomike-financiare si veprat nëshoqërië tregtare, në dogana, tatim – taksa, fallsifikime etj. Organizimi i simulimeve në fushën civile, administrative dhe penale mbi bazen e skenarëve të parapërgatitur për çështje konkrete, duke u përqëndruar tekndermjetësimet në fushën tregtare, biznesit, konsumatorit etj dhe mbajtur në vëmëndje vendimet unifikuara tëGjykatës tone dhe atyre ndërkombëtare. Botimi i kumtesave, referateve, artikujve, detyrave e praktikave më të mira të studentëve, si dhe librave qe kanë lidhje me objektin e veprimtarisë së Klinikës ligjore e janë me interes për studentët e stafin akademik.