Zyra e Burimeve Njerëzore

Zyra e Burimeve Njerzore rekruton dhe punëson stafin akademik, ndihmës akademik dhe administrativ. Detyrat e zyrës së BNJ janë këto:

Evidentojë nevojat e stafit

Punëson staf të brendshëm dhe të jashtëm

Mbikqyr punën e stafit.

Menaxhon marrdheniet e punonjesve si dhe të eproreve me punonjesit.

Siguron mundësi të barabarta për të gjithë punonjësit.

Siguron performance të lartë.

Merret me çështjet e mosdiskriminimit.

Siguron që stafi të zbatojë etiken dhe rregulloren e Universitetit.

Formular aplikimi per staf akademik.