Studentët e vitit të parë të programit profesional “Kujdes Social dhe Shëndetësor”, realizuan një leksion të hapur/ praktikë lëndore pranë Institutit të Shëndetit Publik, për lëndën Higjienë. Përgjatë takimit me studentët u trajtuan çështje që kanë lidhje me punën e Departamentit të Vlerësimit dhe Trajtimit të Risqeve në Shëndet Publik, si uji dhe saniteti, cilësia e ajrit, fizika sanitare (zhurmat), ushqyerja, siguria ushqimore, toksikologjia, si dhe siguria e shëndeti në punë.