Edukim Fizik dhe Sporte Bachelor

Programi I Studimit “Edukim Fizik dhe Sporte”. Ky program studimi “Bachelor” ofronë nivelin profesional “VI” të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve dhe eshte orientuar kryesisht, nga aftësitë dhe kompetencat që kërkon jo vetëm tregu i brendshëm, por edhe ai rajonal dhe europian i punës. Per realizimin e ketij programi studimi ne ofrojme nje stafi akademik cilesor, infrasRead More…

Studime të Integruar 5 -vjecare në Drejtësi

https://youtu.be/Is3uxJKU8x8 Programi i studimit në Drejtësi Ka si detyrë kryesore nxitjen, bashkërendimin dhe administrimin e veprimtarisë mësimore, veprimtarisë kërkimore, duke shfrytëzuar burimet njerëzore, materialedhe financiare në dispozicion si dhe duke u mbështetur në liritë akademike dhe potencialet intelektuale e shkencore të personelit akademik. Qёllimi i ProRead More…

Manaxhim Biznesi Bachelor

Programi i Studimit Bachelor në “Manaxhim Biznesi” Ky program studimi ofron nivelin profesional “VI” të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve dhe është orientuar kryesisht, nga aftësitë dhe kompetencat që kërkon jo vetëm tregu i brendshëm, por edhe ai rajonal dhe europian i punës. Për realizimin e këtij programi studimi ne ofrojmë një staf akademik cilësor, infrastruktuRead More…

Menaxhim Hoteleri-Turizëm Bachelor

Programi i Studimit Bachelor në “Manaxhim hoteleri turizëm” Ky program studimi ofron nivelin profesional “VI” të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve dhe është orientuar kryesisht, nga aftësitë dhe kompetencat që kërkon jo vetëm tregu i brendshëm, por edhe ai rajonal dhe europian i punës. Për realizimin e këtij programi studimi ne ofrojmë një staf akademik cilësor, inRead More…

Informatikë Ekonomike dhe Biznesi Bachelor

Programi i Studimit Bachelor në “Informatikë Ekonomike dhe Biznesi” Ky program studimi ofron nivelin profesional “VI” të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve dhe është orientuar kryesisht, nga aftësitë dhe kompetencat që kërkon jo vetëm tregu brendshëm, por edhe ai rajonal dhe europian i punës. Për realizimin e këtij programi studimi ne ofrojmë një staf akademik cilësRead More…

Finance Bachelor

Programi i Studimit Bachelor në “Financë” Ky program Studimi ofron nivelin profesional “VI” të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve dhe është orientuar kryesisht, nga aftësitë dhe kompetencat që kërkon jo vetëm tregu i brendshëm, por edhe ai rajonal dhe europian i punës. Për realizimin e këtij programi studimi ne ofrojmë një staf akademik cilësor, infrastrukturë bashRead More…