Dekan i Fakultetit të Ekonomisë

Prof Dr. Halit Xhafa

Prof Dr. Halit Xhafa është Dekan i Fakultetit të Ekonomisë, ne Kolegjin Universitar Qiriazi Ka një pervojë të gjatë akademike, mësimëdhënie dhe në veprimtarinë kërkimore e shkencore në Universitetin e Tiranës dhe në disa Universitete të Tjera publike e private, brenda dhe jasht vendit. Është autor tekstesh Universitare në fushën e financave. Ka botuar tekstet Universitare si: Drejtim Financiar; Drejtim Financiar Nderkombëtar; Drejtim i Organizatave Publike si dhe Analiza e Pasqyrave Financiare. Ka botuar edhe një sërë tekstesh për shkollat e mesme ekonomike. Prof. Dr. Halit Xhafa ka një aktivitet të gjërë e të larmishëm pedagogjiko shkencor, si pedagog, përgjegjës departamenti, zëvendës dekan, dekan, anëtar senati apo këshillash shkencore, në fakultet apo universitet. Është kontribues në hartimin e planeve të reja mësimore, në disiplina bashkëkohore në fushën e financës, në hapjen apo certifikimin e universiteteve apo programeve të reja në universitete të ndryshme në shkallë vendi. Ka një numur të konsiderueshëm artikujsh, referatesh, kumtesash, pjesëmarrje në aktivitete shkencore, konferenca, në nivel lokal e ndërkombëtar, në disa studime shkencore në fushën e financës e bankës. Ka aktivitet mësimdhënës e shkencor prej mbi 20 vjetësh edhe në universitete në rajon, në RMV dhe Kosovë. Ai ka drejtua rreth 20 disertantë për gradën shkencore “Doktor i Shkencave” dhe po ashtu një numur të konsiderueshëm tema diplome në nivelet Bachelor e Master i Shkencave në ekonomi dhe financë etj. Fushat kryesore të ekspertizës janë aspekte të drejtimit financiar të bizneseve, ekspozimi dhe mbrojtja e bizneseve nga luhatjet e kurseve të këmbimit, vendimarrjet në fushën e investimit dhe të financimit në biznese, analiza e performancës fiinanciare të tyre, etj. Gjithashtu pas vitit 1990 ka kryer në total mbi dy vjet specializime e kualifikime të ndyshme në periudha 2 deri 4 mujore në Universitete të ndryshme në SHBA, Angli, Gjermani, Greqi, etj, Për vite me radhë ka qënë drejtues i SIFE të UT, aktivitet studentor në promovimin e sipërmarrjeve me rezultate te rëndësishme e deri fitues në konkurime kombëtare e në nivel europian e botëror, duke fituar edhe tituj apo trofe në këto konkurime. Ka kontribute e angazhime aktive në ekonominë konkrete, si anëtar i Këshillit Mbikqyrës të BSH, në borde të bankave të nivelit të dytë, apo ndërmarjeve publike në periudha të ndryshme kohe, në fushën e trainimit dhe auditimit të brëndshëm publik, Drejtor Drejtorie në Ministrinë e Financave, etj. Me angazhime të vazhdueshëm në fushën e trainimeve të specialistëve të fushave të financës e bankës dhe në administratën publike e sektorin privat Që nga viti 1995 mban titullin “Profesor Doktor”