Studime të Integruar 5 -vjecare në Drejtësi

https://youtu.be/Is3uxJKU8x8 Programi i studimit në Drejtësi Ka si detyrë kryesore nxitjen, bashkërendimin dhe administrimin e veprimtarisë mësimore, veprimtarisë kërkimore, duke shfrytëzuar burimet njerëzore, materialedhe financiare në dispozicion si dhe duke u mbështetur në liritë akademike dhe potencialet intelektuale e shkencore të personelit akademik. Qёllimi i ProRead More…