Apliko për Bursë!

Promovim me Bursa dhe tarifa të studimit të maturantëve/kandidatëve për studentë në Kolegjin Universitar “Qiriazi” për vitin akademik 2021-2022! Bazuar në nenin 8, pika 7/n) të Statutit të Kolegjit Universitar “Qiriazi”, në Planin Strategjik të Zhvillimit të tij, Bordi i Administrimit në mbledhjen e tij, pasi diskutoi rreth ecurisë së veprimtarive akademike të mësimdhënies e mësimnxënies, në funksion të përmbushjes së misionit të Kolegjit Universitar “Qiriazi” VENDOSI:

Në pranimet e reja për vitin akademik 2021-2022, për regjistrimet e Raundit të parë aplikohet Ulje e tarifës prej 30%. Studentët që rregjistrohen në vitin e parë në Programet Bacheor dhe kanë përfunduar me rezultate të larta shkollën e mesme përfitojnë Bursa studimi si më poshtë:

a. Me notë mesatare mbi 9.5 pranohen me bursë të plotë.

b. Me notë mesatare 9 – 9.5 përfitojnë gjysëm burse.

c. Me notë mesatare 8 – 9 përfitojnë ¼ e bursës.

Për nevoja social ekonomike, Bordi i administrimit shqyrton kërkesat me shkrim të studentëve për tarifa të reduktuara sipas kritereve të përcaktuara me një Vendim të vecatë të tij.