Akreditimi i Programeve të studimit

Bazë për proceset dhe procedurat e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë është dokumenti i Kodit të Cilësisë. Ai përcakton standarde shtetërore të cilësisë, të detyrueshme për zbatim prej çdo institucioni të arsimit të lartë, si edhe për Kolegji Universitarn “Qiriazi”.

Standardet për sigurimin e cilësisë hartohen nga Kolegjit Universitar “Qiriazi”, në përputhje me Kodin e Cilësisë, të hartuar nga ASCAL dhe MAS. Kodi është dokumenti kryesor për të gjitha proceset dhe procedurat e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë, si dhe  përcakton standardet shtetërore të cilësisë, të detyrueshme për zbatim prej institucioneve të arsimit të lartë;

Kolegji Universitar“Qiriazi”, i nënshtrohet vlerësimit dhe akreditimit institucional, si dhe të çdo programi studimi që ofron, në afatet e parashikuara nga Ligji si dhe riakreditimeve brenda afatit kohortë vlefshmërisë së tyre, dhe konkretisht për jo më shumë se gjashtë vjet.

Me poshtë do të gjeni të gjithë listën e akredimit të programeve të studimit nga ASCAL.

Akreditim Institutional

Akreditim Institutional